Mer (h)-PR-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-37082-PR Dkk-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37083 Dkk-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37083-PR Dkk-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37084 Dkk-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37084-PR Dkk-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37085 Dkk-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37085-PR Dkk-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37086 EDG-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37086-PR EDG-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37087 EDG-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37087-PR EDG-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37088 EDG-7 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37088-PR EDG-7 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37089 EDG-7 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37089-PR EDG-7 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37090 Elongin C siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37090-PR Elongin C (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37091 Elongin C siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37091-PR Elongin C (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37092 EpoR siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37092-PR EpoR (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37093 FATP-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37093-PR FATP-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37094 FATP-4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37094-PR FATP-4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37095 FATP-4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37095-PR FATP-4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37096 Fibrinogen ∫ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37096-PR Fibrinogen ∫ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37097 Fibrinogen ∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37097-PR Fibrinogen ∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37098 Fibrinogen © siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37098-PR Fibrinogen © (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37099 Fibrinogen © siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37099-PR Fibrinogen © (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37100 GABP-a siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37100-PR GABP-a (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37101 GABP-å siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37101-PR GABP-å (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37102 galectin-4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37102-PR galectin-4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37103 Gastrin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37103-PR Gastrin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37104 Gastrin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37104-PR Gastrin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37105 GluR-6 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37105-PR GluR-6 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37106 GluR-6 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37106-PR GluR-6 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37107 GPR14 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37107-PR GPR14 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37108 Hemoglobin © siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37108-PR Hemoglobin © (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37109 HES6 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37109-PR HES6 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37110 HES6 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37110-PR HES6 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37111 HGFå/∫ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37111-PR HGFå/∫ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37112 HGFå/∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37112-PR HGFå/∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37113 HLA-DRa siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37113-PR HLA-DRa (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37114 HLA-DRa siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37114-PR HLA-DRa (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37115 HMG-I/HMG-Y siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37115-PR HMG-I/HMG-Y (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37116 HMG-I/HMG-Y siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37116-PR HMG-I/HMG-Y (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37117 IGF-IIR siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37117-PR IGF-IIR (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37118 IGF-IIR siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37118-PR IGF-IIR (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37119 Aldose Reductase siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37119-PR Aldose Reductase (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37120 Integrin å3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37120-PR Integrin å3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37121 Islet-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37121-PR Islet-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37122 Islet-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37122-PR Islet-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37123 JIP-3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37123-PR JIP-3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37124 JIP-3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37124-PR JIP-3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37125 Laminin å-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37125-PR Laminin å-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37126 Laminin å-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37126-PR Laminin å-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37127 Mer siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37127-PR Mer (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37128 Mer siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37128-PR Mer (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37129 MOF siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37129-PR MOF (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37130 MOF siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37130-PR MOF (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,