ALX3 siRNA (m)-仪器设备

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-38600 translin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38600-PR translin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38601 translin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38601-PR translin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38602 TTF siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38602-PR TTF (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38603 TTF siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38603-PR TTF (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38604 twist siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38604-PR twist (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38605 twist siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38605-PR twist (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38606 Uev1A siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38606-PR Uev1A (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38609 UBF2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38609-PR UBF2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38610 UBF2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38610-PR UBF2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38611 WHN siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38611-PR WHN (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38612 WHN siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38612-PR WHN (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38613 cbp146 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38613-PR cbp146 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38614 CHRAC15 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38614-PR CHRAC15 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38615 CHRAC17 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38615-PR CHRAC17 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38616 CHRAC17 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38616-PR CHRAC17 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38617 ChREBP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38617-PR ChREBP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38618 ChREBP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38618-PR ChREBP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38619 WBSCR9 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38619-PR WBSCR9 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38620 WBSCR9 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38620-PR WBSCR9 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38621 WBSCR11 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38621-PR WBSCR11 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38622 WBSCR11 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38622-PR WBSCR11 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38623 WCRF siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38623-PR WCRF (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38624 WCRF siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38624-PR WCRF (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38625 WSTF siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38625-PR WSTF (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38626 WSTF siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38626-PR WSTF (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38627 XBP-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38627-PR XBP-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38628 XBP-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38628-PR XBP-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38629 contrin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38629-PR contrin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38630 MSY2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38630-PR MSY2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38631 MSY2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38631-PR MSY2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38632 MSY3/4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38632-PR MSY3/4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38633 MSY3/4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38633-PR MSY3/4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38634 YB-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38634-PR YB-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38635 YB-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38635-PR YB-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38636 YB-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38636-PR YB-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38637 YAP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38637-PR YAP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38638 YAP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38638-PR YAP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38639 ZBP-89 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38639-PR ZBP-89 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38640 ZBP-89 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38640-PR ZBP-89 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38641 SIP1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38641-PR SIP1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38642 SIP1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38642-PR SIP1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38643 ZEB siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38643-PR ZEB (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38644 ZEB siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38644-PR ZEB (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38645 ALX3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38645-PR ALX3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38646 ALX3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38646-PR ALX3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38647 Chx10 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38647-PR Chx10 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38648 Chox10 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38648-PR Chox10 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38649 CRX siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38649-PR CRX (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38650 CRX siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38650-PR CRX (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38651 Dlx-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,