10400214GE Whatman沃特曼10400214硝酸纤维素膜(NC膜)5.0um 50mm

【简单介绍】

GE Whatman沃特曼10400214硝酸纤维素膜(NC膜)5.0um 50mm,推荐用于大多数日常应用,这种膜是严格控制条件下生产。Whatman硝酸纤维素膜确保了非常窄的孔径分布和极低萃取溶出水平,且具有*的生物相容性,这些都可以让Z终用户受益。1975年,Edwin Southern运用Whatman硝酸纤维素膜发明了举世闻名的Southern Blotting方法二影响至今。

【详细说明】

GE Whatman沃特曼10400214硝酸纤维素膜(NC膜)5.0um 50mm

GE Whatman沃特曼10400214硝酸纤维素膜(NC膜)5.0um 50mm,推荐用于大多数日常应用,这种膜是严格控制条件下生产。Whatman硝酸纤维素膜确保了非常窄的孔径分布和极低萃取溶出水平,且具有*的生物相容性,这些都可以让zui终用户受益。1975年,Edwin Southern运用Whatman硝酸纤维素膜发明了举世闻名的Southern Blotting方法二影响至今。

更高的强度和韧性

大多数膜本质上都很脆而且不容易操作,经常是在装载到过滤器或在使用过程中损坏。Whatman硝酸纤维素膜韧性得到明显增强,能够在拾取、装载和灭菌操作全过程中保持滤膜本身的完整性,经过耐破压力测试和比较,Whatman硝酸纤维素膜是同类滤膜中zui强韧的。

低溶出水平

滤膜溶出水平和过滤或吸附技术的改进一样变得越来越重要。尤其是在药学、免疫学、生物学组织培养和衡量分析应用方面,高溶出水平会导致负面影响。Whatman硝酸纤维素膜的溶出水平一般比其他同种型号的膜低。

孔径精确

Whatman滤膜的一个重要特征就是孔径精确度很高的生产和控制系统可实现精确的孔径分布,另外批间差的变化zui小,保持*的实验结果。

增加的温度稳定性

滤膜可以在不失完整的情况下在121摄氏度下进行正常消毒。硝酸纤维素膜有圆片、方片和卷等不同规格。

收缩量减少

过多的收缩在消毒过程中会产生问题,也经常会在消毒后在滤器中发生膜的撕裂,也可能导致流速的降低和整个过滤量的减少。Whatman滤膜在消毒过程中收缩率很低。

特征和优点

  • 孔径分布精确能改进表面捕获和分析
  • 提取物水平低,保证样品的完整性

应用

  • 样品分离
  • 微生物研究
  • 水溶液过滤

过滤膜类型:

白色光滑滤膜:这是大多数实验室应用的标准滤膜,用于1.0um-12.0um大小的颗粒和细胞。过滤后的残留物大多数保留在膜的表面,可以进行沉淀物回收和显微镜观察。

网格滤膜:有网格的滤膜使得颗粒、微生物、菌落的计数变得容易。如需要网隔膜,请查询混合纤维素酯膜。

技术参数-硝酸纤维素膜

硝酸纤维
厚度 105-140um
爆裂强度 >2 psi
重量 3.6-5.5 mg/cm平方
zui高操作温度 80℃
孔率 66-84%
蒸汽高压灭菌
亲水性

典型应用-硝酸纤维素

应用领域 孔径(um)
普通
微过滤 0.1
超净 0.1
灭菌 0.2
去除大多数微生物 0.45
分析性沉淀物 0.65
纯化过滤 1.0
去除颗粒物 5.0
水中微生物分析
细菌计数 0.45(网格)-参见混合纤维素酯膜
沉淀物分析 0.45
悬浮颗粒 5.0
空气污染检测
石棉尘镜检(NiOsH) 0.8
食品饮料质控
大肠杆菌和大肠菌 0.45(网格)-参见混合纤维素酯膜
总细菌计数 0.2
组织培养基
去除支原体 0.1
冷灭菌过滤 0.2

订购信息:

尺寸(mm)    孔径(um)     目录号         描述                      数量/包

13            0.2           7182-001       平滑(白色)              100pk

13            0.45          7184-001       平滑(白色)              100pk

25            0.1           7181-002       平滑(白色)              100pk

25            0.2           7182-002       平滑(白色)              100pk

25            0.2           10401306       平滑(白色)              100pk

25            0.45          7184-002       平滑(白色)              100pk

25            0.65          7186-002       平滑(白色)              100pk

25            0.8           7188-002       平滑(白色)              100pk

25            1.0           7190-002       平滑(白色)              100pk

25            3.0           7193-002       平滑(白色)              100pk

25            5.0           7195-002       平滑(白色)              100pk

25            5.0           10400206       平滑(白色)              100pk

25            8.0           10400106       平滑(白色)              100pk

37            0.8           7188-003       平滑(白色)              100pk

47            0.1           7181-004       平滑(白色)              100pk

47            0.1           10402012       平滑(白色)              100pk

47            0.2           7182-004       平滑(白色)              100pk

47            0.2           10401312       平滑(白色)              100pk

47            0.2           7187-114       平滑(白色)              100pk

47            0.45          7184-004       平滑(白色)              100pk

47            0.45          10401170       平滑(白色),无菌         100pk

47            0.45          7153-004       黑色网格                  100pk

47            0.45          7153-104       黑色网格,无菌            100pk

47            0.65          7186-004       平滑(白色)              100pk

47            0.8           7188-004       平滑(白色)              100pk

47            1.0           7190-004       平滑(白色)              100pk

47            3.0           7193-004       平滑(白色)              100pk

47            5.0           7195-004       平滑(白色)              100pk

47            5.0           10400212       平滑(白色)              100pk

47            8.0           10400112       平滑(白色)              100pk

47            12.0          10400012       平滑(白色)              100pk

50            0.1           10402014       平滑(白色)              100pk

50            0.2           10401314       平滑(白色)              100pk

50            0.45          10401114       平滑(白色)              100pk

50            1.2           7191-005       平滑(白色)              100pk

50            5.0           10400214       平滑(白色)              100pk

50            8.0           10400114       平滑(白色)              100pk

50            8.0           10405079    平滑(白色),带疏水性边缘    100pk

82            12.0          10400014       平滑(白色)              100pk

90            0.45          10401118       平滑(白色)              100pk

90            0.45          7184-009       平滑(白色)              100pk

90            0.8           7188-009       平滑(白色)              100pk

90            1.0           7190-009       平滑(白色)              100pk

100           5.0           7195-009       平滑(白色)              100pk

110           0.45          10401121       平滑(白色)              100pk

142           0.45          10401126       平滑(白色)              100pk

142           0.2           7182-014       平滑(白色)              100pk

142           0.45          7184-014       平滑(白色)              100pk

142           0.45          10401131       平滑(白色)              100pk

293           1.2           7191-014       平滑(白色)              100pk