GE Whatman沃特曼10406972混合纤维素膜ME24带网格无菌0.2um 50mm

【简单介绍】

GE Whatman沃特曼10406972混合纤维素膜ME24带网格无菌0.2um 50mm,Whatman混合纤维素酯膜由硝酸纤维素膜(NC)和醋酸纤维素(CA)混合制成,它比纯硝酸纤维素膜具有更好的平整性和均匀性,为检测颗粒物和微生物提供了更好的颜色对比,减少了眼睛疲劳。ME型混合纤维滤膜比WME型混合纤维素膜具有更低的醋酸纤维素含量,生物相容性更佳。

【详细说明】

GE Whatman沃特曼10406972混合纤维素膜ME24带网格无菌0.2um 50mm

GE Whatman沃特曼10406972混合纤维素膜ME24带网格无菌0.2um 50mm,Whatman混合纤维素酯膜由硝酸纤维素膜(NC)和醋酸纤维素(CA)混合制成,它比纯硝酸纤维素膜具有更好的平整性和均匀性,为检测颗粒物和微生物提供了更好的颜色对比,减少了眼睛疲劳。ME型混合纤维滤膜比WME型混合纤维素膜具有更低的醋酸纤维素含量,生物相容性更佳。

简化计数过程:在微生物菌落计数过程中,表面同菌落的颜色反差会使得计数过程更加简便。

光滑或网格:许多微生物检测法以培养后的菌落计数作为定量标准。Whatman网格滤膜内有间隔3.1mm或者5mm的网格线。用特殊的无毒性的墨水,并且完全不含细菌生长的抑制剂。

无菌膜:Whatman提供已包装好的无菌滤膜来提高操作效率,节省了大量时间,且无菌滤膜自带黑色或白色网格,方便菌落计数。

特征和优点:

 • 已消毒了的膜可供主要实验选择
 • 非常好的对比,方便颗粒检测
 • 网格没有毒性,也不会抑制细菌生长,保证样品的完整性
 • 黑色平滑或者黑色网格膜中混合了硝酸纤维素和醋酸纤维素
 • 膜提供了高的内表面积,适合吸附力更高的产品
 • 更高的灰尘负载力
 • 生物学惰性,良好的热稳定性
 • 不含表面活性剂,不会污染样品
 • 膜均匀的微孔结构提高了流速
 • 热稳定性

Whatman黑色混酯膜中光滑型用于自动克隆计数,而网格型则用于人工计数。黑膜使的残留物或者细胞颜色和膜之间颜色有差异,从而不必对膜进行染色处理。

应用

Whatman混合纤维素膜在要求更高流速和更大过滤容量的应用中非常有效,包括了水溶液的澄清和消毒、分析和去除颗粒、空气监测和微生物分析,其他应用包括:

 • 水溶液的澄清或冷灭菌
 • 细胞学
 • 空气监测
 • HPLC样品制备(水相)
 • 病毒浓缩
 • 颗粒物分析
 • 生物检测
 • 食品微生物包括E.coli计数
 • 细菌生物学研究
 • 液体颗粒物计数或气溶胶观察
 • 酵母和霉菌

技术参数-混合纤维素酯膜

普通
爆裂强度 >10 psi
重量 4.3-5.0 mg/cm平方
zui高操作温度 130℃
孔率 74-77%
蒸汽高压灭菌
抗溶剂 中等
蛋白吸附率 中等

产品选择-混合纤维素酯膜

膜型号 孔径(um) 厚度(um) 水流速 空气流速△p=3mbar(bar)(s/100ml) 起泡点(psi) 起泡点(bar)
WME混合纤维素酯膜 140
ME混合纤维素酯膜
ME 24 0.2 135 20 53.65 3.7
ME 25 0.45 145 12.5 40.6 2.8
ME 26 0.6 135 48 21 27.55 1.9
ME 27 0.8 140 2.8 11.6 18.85 1.3
ME 28 1.2 140 2 9.3 11.6 0.8
ME 29 3 150 1.2 6.7 10.15 0.7

订货信息-混合纤维素酯膜(大张卷膜)

目录 孔径(um) 颜色 描述 数量/包
10401605 0.45 白色 ME25 0.45um 300mm*100m(宽*长) 1
10409702 0.45 黑色 ME25/3 0.45um 300mm*100m(宽*长)

订购信息:

尺寸(mm)  孔径(mm) 目录号    描述                                数量/包

ME系列–ME24,平坦无网格

25          0.2       10401706  平滑                               100pk

47          0.2       10401712  平滑                               100pk

47          0.2       10401770  平滑,(已灭菌,无菌包装)          100pk

50          0.2       10401714  平滑                               100pk

50          0.2       10401772  平滑,(已灭菌,无菌包装)          100pk

100         0.2       10401721  平滑                               50pk

110         0.2       10401726  平滑                               50pk

142         0.2       10401731  平滑                               25pk

ME系列–ME25,平坦无网格

25          0.45      10401606  平滑                               100pk

47          0.45      10401612  平滑                               100pk

47          0.45      10401670  平滑,(已灭绝,无菌包装)          100pk

50          0.45      10401614  平滑                               100pk

50          0.45      10401662  无衬纸                             100pk

50          0.45      10401672  平滑,(已灭绝,无菌包装)          100pk

90          0.45      10401618  平滑                               50pk

100         0.45      10401621  平滑                               50pk

110         0.45      10401626  平滑                               50pk

142         0.45      10401631  平滑                               25pk

ME系列–ME26,平坦无网格

25          0.6       10401506  平滑                               100pk

47          0.6       10401512  平滑                               100pk

50          0.6       10401514  平滑                               100pk

ME系列–ME27,平坦无网格

25          0.8       10400906  平滑                               100pk

37          0.8       10400909  平滑                               100pk

47          0.8       10400912  平滑                               100pk

50          0.8       10400914  平滑                               100pk

100         0.8       10400921  平滑                               50pk

ME系列–ME28,平坦无网格

25         1.2        10400806  平滑                               100pk

47         1.2        10400812  平滑                               100pk

50         1.2        10400814  平滑                               100pk

100        1.2        10400821  平滑                               50pk

ME系列–ME29,带网格

25         3          10400706  平滑                               100pk

47         3          10400712  平滑                               100pk

50         3          10400714  平滑                               100pk

50         3          10400772  平滑,(已灭绝,无菌包装)          100pk

ME系列–ME24,带网格

47         0.2         10406970  白色/黑色网格3.1mm,无菌            100pk

50         0.2         10406972  白色/黑色网格3.1mm,无菌            100pk

ME系列–ME25,带网格

47         0.45        10406812  白色/黑色网格3.1mm                 100pk

47         0.45        10407970  白色/黑色网格3.1mm,无菌            100pk

47         0.45        10406871  白色/黑色网格3.1mm,无菌            1000pk

47         0.45        10406512  白色/黑色网格5mm                   100pk

47         0.45        10409770  黑色/白色网格3.1mm,无菌            100pk

47         0.45        10409771  黑色/白色网格3.1mm,无菌            1000pk

47         0.45        10409414  绿色/黑色网格3.1mm                 1000pk

50         0.45        10406814  白色/黑色网格3.1mm                 100pk

50         0.45        10406862  白色/黑色网格3.1mm,无衬纸          100pk

50         0.45        10406514  白色/黑色网格5mm                   100pk

50         0.45        10406572  白色/黑色网格5mm,无菌               100pk

50         0.45        10406562  白色/黑色网格5mm,无衬纸            100pk

50         0.45        10409714  白色/黑色网格3.1mm                 100pk

50         0.45        10409772  白色/黑色网格3.1mm,无菌            100pk

50         0.45        10409462  绿色/黑色网格5mm,无衬纸            100pk

47         0.45        10406800  精品膜系列,白色/黑网格3.1mm 无菌    100pk

50         0.45        10406801  精品膜系列,白色/黑网格3.1mm 无菌    100pk

50         0.45        10406802  精品膜系列,白色/黑网格3.1mm 无菌    400pk

47         0.45        10406803  精品膜系列,白色/黑网格3.1mm 无菌    400pk

ME系列–ME26,带网格

50         0.6         10409814  黑色/白色网格grid 3.1mm            100pk

ME系列–ME27,带网格

47         0.8         10408970  白色/黑色网格3.1mm,无菌            100pk

47         0.8         10409970  白色/黑色网格3.1mm with pad,无菌   100pk

47         0.8         10409270  黑色/白色网格3.1mm,无菌            100pk

50         0.8         10405672  绿色/黑色网格3.1mm,无菌            100pk

ME系列–ME28,带网格

50         1.2         10408472  绿色/黑色网格3.1mm,无菌            100pk

WME系列–带网格

25         0.45        7141-002  白色/黑色网格3.1mm                  100pk

25         0.8         7148-002  白色/黑色网格3.1mm                  100pk

47         0.45        7140-104  光滑,无菌                          100pk

47         0.2         7187-114  白色/黑色网格3.1mm                  100pk

47         0.45        7141-004  白色/黑色网格3.1mm                  100pk

47         0.45        7141-104  白色/黑色网格3.1mm,无菌            100pk

47         0.45        7141-114  白色/黑色网格3.1mm,无菌,无垫片     100pk

47         0.45        7141-124  白色/黑色网格3.1mm,无菌            200pk

47         0.45        7141-154  白色/黑色网格3.1mm,无菌,无垫片     1000pk

47         0.45        7141-204  白色/黑色网格3.1mm,高压无菌包,无菌 100pk

47         0.45        7153-104  黑色/白色网格3.1mm,无菌            100pk