Troponin I-FS (D-13) P-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-30363 Mfn1 (S-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30363 P Mfn1 (S-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30366 Mfn2 (Y-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30366 P Mfn2 (Y-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30368 GADD 45∫ (A-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30368 P GADD 45∫ (A-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30369 GADD 45∫ (E-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30369 P GADD 45∫ (E-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30374 Rab 13 (W-16)  200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30374 P Rab 13 (W-16)  P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30375 Rab 13 (K-15)  200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30375 P Rab 13 (K-15)  P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30380 KLF3 (I-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30380 P KLF3 (I-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30382 RecA (bD-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30382 P RecA (bD-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30384 myomesin-2 (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30384 P myomesin-2 (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30385 myomesin-2 (H-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30385 P myomesin-2 (H-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30387 myomesin-2 (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30387 P myomesin-2 (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30388 myomesin-1 (N-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30388 P myomesin-1 (N-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30390 myomesin-1 (C-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30390 P myomesin-1 (C-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30392 GPI (K-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30392 P GPI (K-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30395 Drebrin (V-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30395 P Drebrin (V-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30402 Rio2p (yN-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30402 P Rio2p (yN-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30403 ∫-dystroglycan (K-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30403 P ∫-dystroglycan (K-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30404 ∫-dystroglycan (P-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30404 P ∫-dystroglycan (P-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30405 ∫-dystroglycan (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30405 P ∫-dystroglycan (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30409 RPA 14 kDa subunit (N-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30409 P RPA 14 kDa subunit (N-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30409 X RPA 14 kDa subunit (N-15) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-30411 RPA 14 kDa subunit (C-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30411 P RPA 14 kDa subunit (C-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30411 X RPA 14 kDa subunit (C-16) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-30416 GIN4 (yK-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30416 P GIN4 (yK-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30421 Pyrin (K-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30421 P Pyrin (K-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30422 Pyrin (P-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30422 P Pyrin (P-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30423 Pyrin (R-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30423 P Pyrin (R-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30424 Pyrin (D-21) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30424 P Pyrin (D-21) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30428 frizzled-1 (F-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30428 P frizzled-1 (F-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30437 å2C-AR (T-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30437 P å2C-AR (T-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30439 å2C-AR (C-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30439 P å2C-AR (C-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30443 P p-HSTF1 (Ser 230) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30443-R p-HSTF1 (Ser 230)-R  200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30444-R p-B-ATF (Thr 48)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30444 P p-B-ATF (Thr 48) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30445 P p-B-ATF (Ser 43/Thr 48) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30445-R p-B-ATF (Ser 43/Thr 48)-R  200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30446 P p-ACC∫ (Ser 219/Ser 221) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30446-R p-ACC∫ (Ser 219/Ser 221)-R  200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30447 P p-ACCå (Ser 78/Ser 80) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30447-R p-ACCå (Ser 78/Ser 80)-R  200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30448 P p-ACCå (Ser 1201) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30448-R p-ACCå (Ser 1201)-R  200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30456 KID (S-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30456 P KID (S-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30463 MRS2p (yC-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30463 P MRS2p (yC-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30464 GP-39 (N-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30464 P GP-39 (N-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30465 GP-39 (S-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30465 P GP-39 (S-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30467 AdSS1 (N-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30467 P AdSS1 (N-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30476 WASP (A-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30476 P WASP (A-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30480 Troponin C (E-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30480 P Troponin C (E-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30486 Troponin I-FS (K-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30486 P Troponin I-FS (K-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30487 Troponin I-FS (D-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30487 P Troponin I-FS (D-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30506 L-Plastin (E-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30506 P L-Plastin (E-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30508 BMP-6 (Q-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30508 P BMP-6 (Q-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30511 Nodal (H-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30511 P Nodal (H-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30513 TCP-1 é  (I-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30513 P TCP-1 é  (I-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-30514 TCP-1 é  (K-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-30514 P TCP-1 é  (K-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,