LYVE-1 (E-13)-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-31164 Bek (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31164 P Bek (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31166 Bek (P-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31166 P Bek (P-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31169 Flg (S-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31169 P Flg (S-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31172 CysLT1 Receptor (C-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31172 P CysLT1 Receptor (C-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31173 Flt-1 (N-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31173 P Flt-1 (N-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31178 PDGFR-å (V-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31178 P PDGFR-å (V-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31181 AT1 (C-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31181 P AT1 (C-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31187 RGS4 (R-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31187 P RGS4 (R-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31190 ErbB-3 (G-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31190 P ErbB-3 (G-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31191 CD48 (F-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31191 P CD48 (F-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31199 IRE1å (L-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31199 P IRE1å (L-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31201 IRE1å (R-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31201 P IRE1å (R-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31205 CD55 (A-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31205 P CD55 (A-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31207 CD55 (S-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31207 P CD55 (S-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31208 CD55 (A-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31208 P CD55 (A-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31211 LAMP-3 (Y-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31211 P LAMP-3 (Y-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31215 CD64 (R-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31215 P CD64 (R-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31216 CD64 (S-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31216 P CD64 (S-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31218 CD64 (E-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31218 P CD64 (E-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31219 CD64 (A-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31219 P CD64 (A-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31221 CD69 (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31221 P CD69 (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31222 CD69 (D-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31222 P CD69 (D-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31224 CD69 (H-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31224 P CD69 (H-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31225 CD69 (P-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31225 P CD69 (P-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31228 CD72 (D-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31228 P CD72 (D-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31234 CD81 (Q-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31234 P CD81 (Q-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31236 CD88 (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31236 P CD88 (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31240 CD88 (P-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31240 P CD88 (P-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31244 Thy-1 (V-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31244 P Thy-1 (V-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31246 EphA8 (T-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31246 P EphA8 (T-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31249 CD98 (S-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31249 P CD98 (S-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31251 CD98 (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31251 P CD98 (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31255 EphA2 (F-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31255 P EphA2 (F-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31260 TXA2R (P-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31260 P TXA2R (P-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31261 TXA2R (A-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31261 P TXA2R (A-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31266 Tie-2 (G-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31266 P Tie-2 (G-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31268 Tie-2 (A-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31268 P Tie-2 (A-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31269 SLAM (E-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31269 P SLAM (E-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31271 SLAM (S-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31271 P SLAM (S-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31273 TCR å (N-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31273 P TCR å (N-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31275 TCR å (T-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31275 P TCR å (T-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31277 TCR ∫ (A-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31277 P TCR ∫ (A-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31282 Tie-1 (S-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31282 P Tie-1 (S-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31284 FGFR-4 (E-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31284 P FGFR-4 (E-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31287 TGF∫ RIII (F-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31287 P TGF∫ RIII (F-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31289 LYVE-1 (E-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31289 P LYVE-1 (E-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31290 LYVE-1 (P-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31290 P LYVE-1 (P-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31292 LYVE-1 (V-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31292 P LYVE-1 (V-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31293 LYVE-1 (M-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31293 P LYVE-1 (M-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31294 ACTR-I (E-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31294 P ACTR-I (E-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,