Homer-3 (D-17) P-

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-31411 GABAA Rå3 (A-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31411 P GABAA Rå3 (A-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31412 GABAA Rå4 (T-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31412 P GABAA Rå4 (T-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31414 GABAA Rå4 (P-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31414 P GABAA Rå4 (P-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31417 GABAA Rå5 (S-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31417 P GABAA Rå5 (S-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31419 IL-11Rå (A-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31419 P IL-11Rå (A-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31422 GABAA Rå6 (K-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31422 P GABAA Rå6 (K-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31423 GABAA Rå6 (S-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31423 P GABAA Rå6 (S-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31424 GABAA R∫1 (D-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31424 P GABAA R∫1 (D-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31426 GABAA R∫1 (R-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31426 P GABAA R∫1 (R-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31433 GABAA R©3 (N-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31433 P GABAA R©3 (N-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31434 GABAA R©3 (P-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31434 P GABAA R©3 (P-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31441 GABAA Ré (V-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31441 P GABAA Ré (V-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31445 TRPV6 (L-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31445 P TRPV6 (L-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31446 TRPV6 (E-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31446 P TRPV6 (E-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31449 Na+ CP type I (E-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31449 P Na+ CP type I (E-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31450 Na+ CP type I (K-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31450 P Na+ CP type I (K-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31451 Na+ CP type I (C-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31451 P Na+ CP type I (C-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31452 GABAA Rr1 (T-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31452 P GABAA Rr1 (T-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31457 GABAB R2 (V-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31457 P GABAB R2 (V-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31459 GABAB R2 (K-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31459 P GABAB R2 (K-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31460 V-ATPase A1 (D-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31460 P V-ATPase A1 (D-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31462 V-ATPase A1 (C-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31462 P V-ATPase A1 (C-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31463 V-ATPase B1 (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31463 P V-ATPase B1 (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31464 V-ATPase B1/2 (L-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31464 P V-ATPase B1/2 (L-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31469 V-ATPase D (Q-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31469 P V-ATPase D (Q-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31472 V-ATPase G2 (A-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31472 P V-ATPase G2 (A-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31473 V-ATPase G2 (C-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31473 P V-ATPase G2 (C-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31474 SR-7 (K-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31474 P SR-7 (K-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31478 D1DR (G-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31478 P D1DR (G-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31479 D1DR (E-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31479 P D1DR (E-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31480 D4DR (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31480 P D4DR (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31481 D4DR (D-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31481 P D4DR (D-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31486 mAChR M3 (H-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31486 P mAChR M3 (H-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31487 mAChR M3 (L-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31487 P mAChR M3 (L-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31492 P2X3 (R-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31492 P P2X3 (R-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31494 P2X3 (S-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31494 P P2X3 (S-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31495 P2X6 (G-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31495 P P2X6 (G-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31498 P2X6 (P-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31498 P P2X6 (P-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31499 P2X7 (Y-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31499 P P2X7 (Y-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31500 P2X7 (G-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31500 P P2X7 (G-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31501 P2X7 (D-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31501 P P2X7 (D-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31503 P2Y5 (F-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31503 P P2Y5 (F-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31506 P2Y7 (E-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31506 P P2Y7 (E-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31507 P2Y7 (R-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31507 P P2Y7 (R-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31508 Homer-3 (D-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31508 P Homer-3 (D-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31509 Homer-3 (H-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31509 P Homer-3 (H-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31512 X11∫ (S-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31512 P X11∫ (S-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31519 DARPP-32 (I-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31519 P DARPP-32 (I-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31521 GKAP (S-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31521 P GKAP (S-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31535 Pumilio 2 (K-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31535 P Pumilio 2 (K-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,