Rho A (K-19)-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-31967 X PDX-1 (K-16) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31969 PI 3-kinase p85a (N-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31969 P PI 3-kinase p85a (N-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31970 PI 3-kinase p85a (S-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31970 P PI 3-kinase p85a (S-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31972 Dyrk2 (T-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31972 P Dyrk2 (T-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31974 Dyrk2 (K-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31974 P Dyrk2 (K-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31975 Dyrk3 (D-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31975 P Dyrk3 (D-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31976 Dyrk3 (L-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31976 P Dyrk3 (L-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31978 Oct-2 (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31978 P Oct-2 (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31978 X Oct-2 (N-20) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31980 Oct-2 (A-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31980 P Oct-2 (A-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31980 X Oct-2 (A-20) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31981 Brn-2 (N-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31981 P Brn-2 (N-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31981 X Brn-2 (N-16) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31983 Brn-2 (L-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31983 P Brn-2 (L-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31983 X Brn-2 (L-17) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31987 Brn-3b (N-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31987 P Brn-3b (N-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31987 X Brn-3b (N-15) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31988 Brn-3b (S-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31988 P Brn-3b (S-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31988 X Brn-3b (S-16) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31989 Brn-3b (H-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31989 P Brn-3b (H-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31989 X Brn-3b (H-18) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-31991 SVCT2 (T-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31991 P SVCT2 (T-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31992 SVCT2 (A-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31992 P SVCT2 (A-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31998 cytochrome b (S-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31998 P cytochrome b (S-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31999 cytochrome b (T-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31999 P cytochrome b (T-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32000 SAF-B (I-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32000 P SAF-B (I-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32002 SAF-B (F-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32002 P SAF-B (F-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32004 SAF-B2 (G-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32004 P SAF-B2 (G-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32005 SAF-B2 (C-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32005 P SAF-B2 (C-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32006 SAF-B2 (A-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32006 P SAF-B2 (A-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32007 SAF-B2 (S-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32007 P SAF-B2 (S-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32010 PACT (T-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32010 P PACT (T-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32012 Lck (N-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32012 P Lck (N-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32013 Lck (E-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32013 P Lck (E-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32014 Lck (L-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32014 P Lck (L-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32018 PKC l (N-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32018 P PKC l (N-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32020 PKC l (H-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32020 P PKC l (H-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32021 DC-SIGN  (R-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32021 P DC-SIGN  (R-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32022 DC-SIGN  (T-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32022 P DC-SIGN  (T-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32023 DC-SIGN  (W-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32023 P DC-SIGN  (W-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32024 H-Ras (N-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32024 P H-Ras (N-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32025 H-Ras (A-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32025 P H-Ras (A-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32026 H-Ras (R-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32026 P H-Ras (R-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32027 N-Ras (S-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32027 P N-Ras (S-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32028 N-Ras (R-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32028 P N-Ras (R-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32029 R-Ras (E-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32029 P R-Ras (E-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32031 R-Ras (D-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32031 P R-Ras (D-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32033 Ly-GDI (G-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32033 P Ly-GDI (G-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32034 Ly-GDI (E-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32034 P Ly-GDI (E-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32037 Rho A (K-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32037 P Rho A (K-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32038 Rho A (D-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32038 P Rho A (D-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32039 Rho A (C-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32039 P Rho A (C-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32040 Rho A/B/C (P-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32040 P Rho A/B/C (P-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32043 Ral BP-1 (G-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32043 P Ral BP-1 (G-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,