PABPN1 (K-18) P-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-32947 neuroserpin (H-90) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32948 PICln (FL-237) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32949 IK1 (H-120) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32950 CD77 synthase (H-160) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32951 CD84 (M-130) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32952 CD84 (H-128) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32953-R p-GFAP (Thr 7)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32953 P p-GFAP (Thr 7) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32954-R p-Rho A (Ser 188)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32954 P p-Rho A (Ser 188) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32955-R p-GFAP (Ser 12)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32955 P p-GFAP (Ser 12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32956-R p-GFAP (Ser 13)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32956 P p-GFAP (Ser 13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32957-R p-GFAP (Ser 8)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32957 P p-GFAP (Ser 8) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32958-R p-FRAP (Ser 2448)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32958 P p-FRAP (Ser 2448) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32959-R p-FRAP (Ser 2481)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32959 P p-FRAP (Ser 2481) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32960-R p-PKB Kinase (Ser 241)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32960 P p-PKB Kinase (Ser 241) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32961-R p-Neu (Tyr 1139)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32961 P p-Neu (Tyr 1139) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32962-R p-∫-catenin (Thr 393)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32962 P p-∫-catenin (Thr 393) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32963-R p-hnRNP I (Ser 16)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32963 P p-hnRNP I (Ser 16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32964-R p-NBK (Ser 35)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32964 P p-NBK (Ser 35) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32965-R p-NBK (Thr 33)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32965 P p-NBK (Thr 33) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32966-R p-PFK-2 car (Ser 466)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32966 P p-PFK-2 car (Ser 466) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32967-R p-PFK-2 car (Ser 483)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32967 P p-PFK-2 car (Ser 483) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32968-R p-PKAå/∫/© cat (Thr 198)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32968 P p-PKAå/∫/© cat (Thr 198) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32970 ERRå (N-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32970 P ERRå (N-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32971 ERRå (V-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32971 P ERRå (V-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32972 ERRå (D-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32972 P ERRå (D-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32975-R p-NFATc1 (Thr 339)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32975 P p-NFATc1 (Thr 339) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32977-R p-NFATc1 (Ser 233/237/241)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32977 P p-NFATc1 (Ser 233/237/241) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32978-R p-NFATc1 (Ser 257)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32978 P p-NFATc1 (Ser 257) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32979-R p-NFATc1 (Ser 259)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32979 P p-NFATc1 (Ser 259) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32982-R p-NFATc3 (Ser 265)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32982 P p-NFATc3 (Ser 265) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32983-R p-NFATc3 (Ser 344)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32983 P p-NFATc3 (Ser 344) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32985-R p-NFATc4 (Ser 237)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32985 P p-NFATc4 (Ser 237) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32986-R p-NFATc4 (Ser 259)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32986 P p-NFATc4 (Ser 259) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32987-R p-NFATc4 (281/285)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32987 P p-NFATc4 (281/285) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32988-R p-NFATc4 (Ser 334)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32988 P p-NFATc4 (Ser 334) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32989-R p-NFATc4 (Ser 237)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32989 P p-NFATc4 (Ser 237) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32990-R p-NFATc2 (Ser 172/174/175/177)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32990 P p-NFATc2 (Ser 172/174/175/177) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32991-R p-NFATc2 (Ser 213/217/221)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32991 P p-NFATc2 (Ser 213/217/221) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32992-R p-NFATc2 (Ser 268/274/276/280)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32992 P p-NFATc2 (Ser 268/274/276/280) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32993-R p-NFATc2 (Ser 243)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32993 P p-NFATc2 (Ser 243) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32994-R p-NFATc2 (Ser 326)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32994 P p-NFATc2 (Ser 326) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32995 TLR8 (S-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32995 P TLR8 (S-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33004 HoxD10 (V-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33004 P HoxD10 (V-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33004 X HoxD10 (V-20) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-33005 HoxD10 (E-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33005 P HoxD10 (E-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33005 X HoxD10 (E-20) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-33006 HoxD10 (S-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33006 P HoxD10 (S-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33006 X HoxD10 (S-19) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-33007 PABPN1 (G-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33007 P PABPN1 (G-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33009 PABPN1 (K-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33009 P PABPN1 (K-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33011 A33 (T-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33011 P A33 (T-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33012 A33 (N-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33012 P A33 (N-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33014 A33 (G-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33014 P A33 (G-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33015 p53RFP (E-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33015 P p53RFP (E-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33018-R p-NF?B p65 (Ser 276)-R 200 ug/ml Store at 4° C,