CatSper (H-300)-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-33073 P SIK (Y-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33074 SIK (C-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33074 P SIK (C-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33075 Autotaxin (N-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33075 P Autotaxin (N-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33079 apoA-V (N-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33079 P apoA-V (N-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33081 apoA-V (C-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33081 P apoA-V (C-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33082 CapG (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33082 P CapG (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33084 CapG (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33084 P CapG (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33086 CAT-1 (S-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33086 P CAT-1 (S-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33087 CAT-1 (C-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33087 P CAT-1 (C-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33089 Rad51D (S-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33089 P RAd51D (S-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33090 Rad51D (C-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33090 P Rad51D (C-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33091 Bcl-11a (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33091 P Bcl-11a (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33092 Bcl-11a (S-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33092 P Bcl-11a (S-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33093 Bcl-11a (C-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33093 P Bcl-11a (C-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33095 Bcl-11b (Q-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33095 P Bcl-11b (Q-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33096 Bcl-11b (C-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33096 P Bcl-11b (C-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33098 VDUP1 (D-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33098 P VDUP1 (D-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33099 VDUP1 (C-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33099 P VDUP1 (C-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33100 Ameloblastin (N-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33100 P Ameloblastin (N-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33102 Ameloblastin (C-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33102 P Ameloblastin (C-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33104 Ameloblastin (R-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33104 P Ameloblastin (R-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33107 Enamelin (C-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33107 P Enamelin (C-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33108 Amelogenin (S-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33108 P Amelogenin (S-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33109 Amelogenin (C-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33109 P Amelogenin (C-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33110 Cytokeratin 19 (C-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33110 P Cytokeratin 19 (C-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33111 Cytokeratin 19 (M-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33111 P Cytokeratin 19 (M-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33113 CD109 (N-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33113 P CD109 (N-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33114 CD109 (S-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33114 P CD109 (S-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33115 CD109 (C-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33115 P CD109 (C-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33116 MTP (N-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33116 P MTP (N-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33119 Cytokeratin 19 (N-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33119 P Cytokeratin 19 (N-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33120 Cytokeratin 19 (G-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33120 P Cytokeratin 19 (G-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33121 Amelogenin (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33121 P Amelogenin (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33122-R p-Flk-1 (Tyr 1214)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33122 P p-Flk-1 (Tyr 1214) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33123 CD151 (H-80) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33124 CD164 (FL-189) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33125 CD164 (M-197) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33126 Lambda 5 (H-60) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33128 VpreB (H-55) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33129 azurocidin (H-70) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33130 ART2 (M-90) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33131 BPI (H-130) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33132 Ig ? Chain (H-225) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33133 Ig ? Chain (M-130) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33134 Ig ¬ Chain  (H-110) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33135 Ig ¬ Chain  (M-110) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33136 NEPH1 (H-150) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33138 Podocalyxin-like 1 (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33139 Podocalyxin-like 1 (M-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33140 Podocalyxin-like 1 (R-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33141 Nidogen (H-200) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33142 Nidogen-2 (H-290) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33143 Nidogen-2 (M-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33144 LTBP-4 (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33145 TCP-1 © (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33147 Pitx2 (H-80) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33147 X Pitx2 (H-80) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-33148 Sall2 (H-230) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33148 X Sall2 (H-230) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-33150 RrGFP (1-233) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33151 ATDC (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33153 CatSper (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33154 CSP (H-128) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33156 Factor H (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33157 Factor H (M-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33160 LSP1 (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33161 Dystrobrevin (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,