CLASP1 (C-15)-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-33418 SRp40 (C-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33418 P SRp40 (C-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33419 I?B-? (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33419 P I?B-? (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33421 I?B-? (C-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33421 P I?B-? (C-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33422 cyclin L1 (N-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33422 P cyclin L1 (N-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33423 cyclin L1 (A-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33423 P cyclin L1 (A-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33425 cyclin L2 (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33425 P cyclin L2 (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33427 cyclin L2 (L-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33427 P cyclin L2 (L-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33429 cyclin L∫ (C-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33429 P cyclin L∫ (C-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33430 cyclin L© (C-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33430 P cyclin L© (C-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33432 BRS-3 (E-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33432 P BRS-3 (E-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33433 BRS-3 (M-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33433 P BRS-3 (M-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33436 a-dystroglycan (W-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33436 P a-dystroglycan (W-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33439 SNAT1 (T-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33439 P SNAT1 (T-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33441 SNAT1 (C-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33441 P SNAT1 (C-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33442 SNAT2 (N-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33442 P SNAT2 (N-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33443 SNAT2 (T-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33443 P SNAT2 (T-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33444 SNAT2 (C-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33444 P SNAT2 (C-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33445 SNAT3 (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33445 P SNAT3 (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33447 SNAT3 (C-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33447 P SNAT3 (C-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33448 SNAT4 (N-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33448 P SNAT4 (N-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33449 SNAT4 (S-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33449 P SNAT4 (S-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33450 SNAT4 (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33450 P SNAT4 (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33451 ILT-3 (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33451 P ILT-3 (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33452 ILT-3 (T-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33452 P ILT-3 (T-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33453 ILT-3 (C-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33453 P ILT-3 (C-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33454 ILT-4 (N-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33454 P ILT-4 (N-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33455 ILT-4 (P-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33455 P ILT-4 (P-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33456 ILT-4 (C-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33456 P ILT-4 (C-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33461 BAI-1 (T-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33461 P BAI-1 (T-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33462 BAI-1 (C-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33462 P BAI-1 (C-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33464 BAI-2 (T-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33464 P BAI-2 (T-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33465 BAI-2 (C-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33465 P BAI-2 (C-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33466 BAI-3 (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33466 P BAI-3 (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33467 BAI-3 (V-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33467 P BAI-3 (V-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33469 Apelin (S-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33469 P Apelin (S-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33472 IGRP (G-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33472 P IGRP (G-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33473 IGRP (C-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33473 P IGRP (C-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33474 CLASP1 (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33474 P CLASP1 (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33476 CLASP1 (C-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33476 P CLASP1 (C-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33477 HAH1 (A-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33477 P HAH1 (A-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33478 HAH1 (E-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33478 P HAH1 (E-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33480 Fc é RIå (Q-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33480 P Fc é RIå (Q-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33482 Fc é RIå (C-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33482 P Fc é RIå (C-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33483 Fc é RIå (S-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33483 P Fc é RIå (S-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33484 Fc é RIå (G-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33484 P Fc é RIå (G-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33488 Fc é RI∫ (N-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33488 P Fc é RI∫ (N-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33489 Fc é RI∫ (S-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33489 P Fc é RI∫ (S-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33490 Fc é RI∫ (C-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33490 P Fc é RI∫ (C-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33491 Fc é RI∫ (N-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33491 P Fc é RI∫ (N-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33492 Fc é RI∫ (K-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33492 P Fc é RI∫ (K-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,