BMP-7 (T-12) P-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-34690 NALP1 (S-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34690 P NALP1 (S-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34691 NARC-1 (A-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34691 P NARC-1 (A-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34692 NARC-1 (C-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34692 P NARC-1 (C-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34693 NARC-1 (E-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34693 P NARC-1 (E-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34694 NARC-1 (I-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34694 P NARC-1 (I-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34696 NARC-1 (N-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34696 P NARC-1 (N-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34698 NARC-1 (V-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34698 P NARC-1 (V-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34705 Nox5 (G-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34705 P Nox5 (G-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34707 Nox5 (W-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34707 P Nox5 (W-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34708 Placental lactogen I/II (D-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34708 P Placental lactogen I/II (D-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34709 Placental lactogen I/II (E-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34709 P Placental lactogen I/II (E-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34710 Placental lactogen I (H-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34710 P Placental lactogen I (H-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34711 Placental lactogen I (L-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34711 P Placental lactogen I (L-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34712 Placental lactogen I/II (N-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34712 P Placental lactogen I/II (N-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34713 Placental lactogen I (P-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34713 P Placental lactogen I (P-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34715 Placental lactogen I (T-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34715 P Placental lactogen I (T-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34716 Semenogelin-1 (C-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34716 P Semenogelin-1 (C-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34717 Semenogelin-1 (E-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34717 P Semenogelin-1 (E-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34718 Semenogelin-1 (G-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34718 P Semenogelin-1 (G-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34719 Semenogelin-1 (S-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34719 P Semenogelin-1 (S-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34720 Semenogelin-2 (C-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34720 P Semenogelin-2 (C-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34721 Semenogelin-2 (G-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34721 P Semenogelin-2 (G-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34722 Semenogelin-2 (H-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34722 P Semenogelin-2 (H-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34723 Semenogelin-2 (Q-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34723 P Semenogelin-2 (Q-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34725 SSBP1 (F-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34725 P SSBP1 (F-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34725 X SSBP1 (F-15) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-34727 SSBP1 (R-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34727 P SSBP1 (R-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34727 X SSBP1 (R-14) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-34728 T2R44 (A-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34728 P T2R44 (A-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34729 T2R44 (C-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34729 P T2R44 (C-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34732 T2R46 (A-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34732 P T2R46 (A-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34736 TES (D-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34736 P TES (D-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34737 TES (K-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34737 P TES (K-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34739 TIA-1 (N-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34739 P TIA-1 (N-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34740 TIA-1/TIAR (K-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34740 P TIA-1/TIAR (K-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34741 TICAM-2 (C-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34741 P TICAM-2 (C-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34743 TICAM-2 (F-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34743 P TICAM-2 (F-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34744 TICAM-2 (I-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34744 P TICAM-2 (I-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34748 TICAM-2 (V-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34748 P TICAM-2 (V-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34753 TudorSN (C-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34753 P TudorSN (C-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34753 X TudorSN (C-17) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-34755 TudorSN (F-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34755 P TudorSN (F-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34755 X TudorSN (F-16) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-34759 apoD (K-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34759 P apoD (K-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34760 apoD (L-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34760 P apoD (L-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34762 apoD (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34762 P apoD (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34763 apoD (S-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34763 P apoD (S-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34766 BMP-7 (T-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34766 P BMP-7 (T-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34771 CTGF (D-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34771 P CTGF (D-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34772 CTGF (G-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34772 P CTGF (G-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34777 FACE-1 (C-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34777 P FACE-1 (C-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34778 FACE-1 (D-16) 200 ug/ml Store at 4° C,