KLK5 (m)-PR-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-35714-PR IRS-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35715 IRS-4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35715-PR IRS-4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35716 IRS-4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35716-PR IRS-4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35717 JAB1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35717-PR JAB1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35718 JAB1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35718-PR JAB1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35719 JAK1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35719-PR JAK1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35720 JAK1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35720-PR JAK1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35721 JAK3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35721-PR JAK3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35722 JIP-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35722-PR JIP-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35723 JIP-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35723-PR JIP-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35724 JMY siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35724-PR JMY (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35725 JMY siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35725-PR JMY (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35726 Jun B siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35726-PR Jun B (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35727 Jun B siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35727-PR Jun B (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35728 Jun D siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35728-PR Jun D (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35729 Jun D siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35729-PR Jun D (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35730 K-cadherin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35730-PR K-cadherin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35731 K-Ras siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35731-PR K-Ras (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35732 K-Ras siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35732-PR K-Ras (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35733 KAI 1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35733-PR KAI 1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35734 KAI 1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35734-PR KAI 1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35735 karyopherin ∫1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35735-PR karyopherin ∫1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35736 karyopherin ∫1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35736-PR karyopherin ∫1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35737 karyopherin ∫2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35737-PR karyopherin ∫2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35738 karyopherin ∫2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35738-PR karyopherin ∫2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35739 karyopherin ∫3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35739-PR karyopherin ∫3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35740 karyopherin ∫3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35740-PR karyopherin ∫3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35741 karyopherin å2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35741-PR karyopherin å2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35742 karyopherin å2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35742-PR karyopherin å2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35743 KCNE3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35743-PR KCNE3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35744 KCNE3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35744-PR KCNE3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35745 KCNQ1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35745-PR KCNQ1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35746 KCNQ1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35746-PR KCNQ1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35747 KCNQ2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35747-PR KCNQ2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35748 KCNQ2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35748-PR KCNQ2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35749 KIF1B siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35749-PR KIF1B (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35750 KIF1B siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35750-PR KIF1B (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35751 Kip2 p57 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35751-PR Kip 2 p57 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35752 KIR6.1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35752-PR KIR6.1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35753 KIR6.1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35753-PR KIR6.1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35754 KLC siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35754-PR KLC (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35755 KLC siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35755-PR KLC (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35756 KLK4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35756-PR KLK4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35757 KLK4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35757-PR KLK4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35758 KLK5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35758-PR KLK5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35759 KLK5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35759-PR KLK5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35760 KOR-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35760-PR KOR-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35761 KOR-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35761-PR KOR-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35762 Ksr-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35762-PR Ksr-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35763 Ksr-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35763-PR Ksr-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35764 Ku-70 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,