MBD2 siRNA (h)-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-35820 LMP2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35820-PR LMP2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35821 LMP2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35821-PR LMP2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35822 LMP7 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35822-PR LMP7 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35823 LMP7 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35823-PR LMP7 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35824 LRP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35824-PR LRP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35825 LRP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35825-PR LRP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35826 Ly-GDI siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35826-PR Ly-GDI (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35827 Ly-GDI siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35827-PR Ly-GDI (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35828 Lyn siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35828-PR Lyn (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35829 mAChR M1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35829-PR mAChR M1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35830 mAChR M1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35830-PR mAChR M1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35831 mAChR M2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35831-PR mAChR M2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35832 mAChR M2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35832-PR mAChR M2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35833 mAChR M3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35833-PR mAChR M3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35834 mAChR M3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35834-PR mAChR M3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35835 Mxi1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35835-PR Mxi1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35836 Mxi1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35836-PR Mxi1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35837 MAD2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35837-PR MAD2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35838 MAD2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35838-PR MAD2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35839 MafB siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35839-PR MafB (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35840 MafB siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35840-PR MafB (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35841 MAG siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35841-PR MAG (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35842 MAG siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35842-PR MAG (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35843 MAGE A siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35844 MAGE A siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35845 MALT1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35845-PR MALT1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35846 MALT1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35846-PR MALT1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35847 MAO-A siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35847-PR MAO-A (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35848 MAO-A siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35848-PR MAO-A (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35849 MAO-B siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35849-PR MAO-B (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35850 MAO-B siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35850-PR MAO-B (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35851 MAP-1B siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35851-PR MAP-1B (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35852 MAP-1B siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35852-PR MAP-1B (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35853 MAP-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35853-PR MAP-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35854 MAP-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35854-PR MAP-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35855 MAPKAPK-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35855-PR MAPKAPK-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35856 MAPKAPK-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35856-PR MAPKAPK-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35857 MARCKS siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35857-PR MARCKS (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35858 MARCKS siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35858-PR MARCKS (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35859 Maspin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35859-PR Maspin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35860 Maspin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35860-PR Maspin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35861 Mat1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35861-PR Mat1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35862 Mat1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35862-PR Mat1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35863 MBD1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35863-PR MBD1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35864 MBD1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35864-PR MBD1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35865 MBD2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35865-PR MBD2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35866 MBD2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35866-PR MBD2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35867 MBD3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35867-PR MBD3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35868 MBD3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35868-PR MBD3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35869 MBL siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35869-PR MBL (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35870 MBL siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35870-PR MBL (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,