PSR (h)-PR-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-36279-PR PMCA4b (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36280 PMCA4b siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36280-PR PMCA4b (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36281 PME-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36281-PR PME-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36282 PME-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36282-PR PME-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36283 PML siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36283-PR PML (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36284 PML siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36284-PR PML (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36285 PMR1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36285-PR PMR1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36286 PMR1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36286-PR PMR1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36287 PMS2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36287-PR PMS2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36288 PMS2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36288-PR PMS2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36289 POL H siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36289-PR POL H (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36290 Pol II siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36290-PR Pol II (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36291 Pol II siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36291-PR Pol II (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36292 Pol III RPC39 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36292-PR Pol III RPC39 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36293 POSH siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36293-PR POSH (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36294 POSH siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36294-PR POSH (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36295 PP1∫ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36295-PR PP1∫ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36296 PP1∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36296-PR PP1∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36297 PP1© siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36297-PR PP1© (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36298 PP1© siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36298-PR PP1© (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36299 PP1å siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36299-PR PP1å (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36300 PP1å siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36300-PR PP1å (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36301 PP2A∫ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36301-PR PP2A∫ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36302 PP2Aå siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36302-PR PP2Aå (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36303 PP2B-Aå siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36303-PR PP2B-Aå (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36304 PP2B-Aå siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36304-PR PP2B-Aå (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36305 PPAR∫ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36305-PR PPAR∫ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36306 PPAR∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36306-PR PPAR∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36307 PPARå siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36307-PR PPARå (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36308 PPARå siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36308-PR PPARå (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36309 PR siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36309-PR PR (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36310 PRAK siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36310-PR PRAK (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36311 PRAK siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36311-PR PRAK (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36312 Presenilin 1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36312-PR Presenilin 1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36313 Presenilin 1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36313-PR Presenilin 1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36314 Presenilin 2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36314-PR Presenilin 2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36315 Presenilin 2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36315-PR Presenilin 2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36316 Profilin-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36316-PR Profilin-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36317 Profilin-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36317-PR Profilin-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36318 PrP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36318-PR PrP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36319 PrP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36319-PR PrP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36321 PSD-93 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36321-PR PSD-93 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36322 PSD-93 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36322-PR PSD-93 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36323 PSGL-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36323-PR PSGL-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36324 PSR siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36324-PR PSR (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36325 PSR siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36325-PR PSR (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36326 PTEN siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36326-PR PTEN (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36327 PTH/PTHrP-R siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36327-PR PTH/PTHrP-R (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36328 PTP1B siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36328-PR PTP1B (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36329 PTP1B siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36329-PR PTP1B (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36330 PU.1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,