RAGE siRNA (h)-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-36330-PR PU.1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36331 PU.1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36331-PR PU.1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36332 PYK2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36332-PR PYK2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36333 PYK2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36333-PR PYK2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36334 QM siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36334-PR QM (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36335 QM siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36335-PR QM (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36336 R-Ras siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36336-PR R-Ras (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36337 R-Ras siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36337-PR R-Ras (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36338 R2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36338-PR R2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36339 R2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36339-PR R2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36340 Rab 11 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36340-PR Rab 11 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36341 Rab 11 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36341-PR Rab 11 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36342 Rab 3A siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36342-PR Rab 3A (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36343 Rab 3A siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36343-PR Rab 3A (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36344 Rab 5A siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36344-PR Rab 5A (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36345 Rab 5A siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36345-PR Rab 5A (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36346 Rab 5B siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36346-PR Rab 5B (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36347 Rab 5B siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36347-PR Rab 5B (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36348 Rab 7 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36348-PR Rab 7 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36349 RABAPTIN-5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36349-PR RABAPTIN-5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36350 RABAPTIN-5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36350-PR RABAPTIN-5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36351 Rac 1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36351-PR Rac 1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36352 Rac 1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36352-PR Rac 1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36353 Rac 2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36353-PR Rac 2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36354 RACK1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36354-PR RACK1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36355 RACK1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36355-PR RACK1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36356 Rad1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36356-PR Rad1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36357 Rad1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36357-PR Rad1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36358 Rad17 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36358-PR Rad17 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36359 Rad17  siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36359-PR Rad17 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36360 Rad51 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36360-PR Rad51 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36361 Rad51 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36361-PR Rad51 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36362 Rad54 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36362-PR Rad54 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36363 Rad54 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36363-PR Rad54 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36364 Rad9 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36364-PR Rad9 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36365 Rad9 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36365-PR Rad9 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36366 Radixin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36366-PR Radixin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36367 Radixin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36367-PR Radixin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36368 Raf-B siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36368-PR Raf-B (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36369 Raf-B siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36369-PR Raf-B (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36370 Zyxin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36370-PR Zyxin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36371 RAG-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36371-PR RAG-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36372 RAG-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36372-PR RAG-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36373 Zyxin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36373-PR Zyxin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36374 RAGE siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36374-PR RAGE (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36375 RAGE siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36375-PR RAGE (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36376 Ral BP-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36376-PR Ral BP-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36377 Ral BP-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36377-PR Ral BP-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36378 RAMP2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36378-PR RAMP2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36379 RAMP2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36379-PR RAMP2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36380 Ran BP-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,