Tec siRNA (m)-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-36587 Syndecan-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36587-PR Syndecan-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36588 Syndecan-4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36588-PR Syndecan-4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36589 Syndecan-4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36589-PR Syndecan-4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36590 Syntaxin 4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36590-PR Syntaxin 4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36591 Syntaxin 4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36591-PR Syntaxin 4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36592-PR Syntaxin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36593-PR Syntaxin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36594 ∫-synuclein siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36594-PR ∫-synuclein (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36595 ∫-synuclein siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36595-PR ∫-synuclein (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36596 SYP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36596-PR SYP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36597 SYP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36597-PR SYP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36598 T-bet siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36598-PR T-bet (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36599 T-bet siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36599-PR T-bet (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36600 TAB1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36600-PR TAB1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36601 TAB1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36601-PR TAB1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36602 TACC3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36602-PR TACC3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36603 TACC3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36603-PR TACC3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36604 TACE siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36604-PR TACE (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36605 TACE siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36605-PR TACE (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36606 Tak1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36606-PR Tak1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36607 Tak1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36607-PR Tak1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36608 TAL1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36608-PR TAL1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36609 TAL1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36609-PR TAL1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36610 talin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36610-PR talin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36611 talin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36611-PR talin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36612 TANK siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36612-PR TANK (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36613 TANK siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36613-PR TANK (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36614 Tau siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36614-PR Tau (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36615 Tau siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36615-PR Tau (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36616 TCF-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36616-PR TCF-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36617 TCF-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36617-PR TCF-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36618 TCF-3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36618-PR TCF-3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36619 TCF-3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36619-PR TCF-3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36620 TCP-1 å siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36620-PR TCP-1 å (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36621 TCP-1 å siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36621-PR TCP-1 å (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36622 TCP-1 ∫ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36622-PR TCP-1 ∫ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36623 TCP-1 ©  siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36623-PR TCP-1 ©  (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36624 TCP-1 ©  siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36624-PR TCP-1 ©  (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36625 TCP-1 ∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36625-PR TCP-1 ∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36626 TCR å siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36626-PR TCR å (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36627 TCR © siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36627-PR TCR © (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36629 TCR ∫ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36629-PR TCR ∫ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36630 TCR ∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36630-PR TCR ∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36631 TDAG51 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36631-PR TDAG51 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36632 TDAG51 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36632-PR TDAG51 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36633 Tec siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36633-PR Tec (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36634 Tec siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36634-PR Tec (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36635 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36635-PR (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36636 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36636-PR (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36637 ethonin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36637-PR ethonin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36638 ethonin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36638-PR ethonin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,