V-ATPase C1 siRNA (h)-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-36746 TRRAP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36746-PR TRRAP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36747 TRRAP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36747-PR TRRAP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36748 Trx siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36748-PR Trx (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36749 Trx siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36749-PR Trx (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36750 TrxR1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36750-PR TrxR1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36751 TrxR1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36751-PR TrxR1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36752 tsg 101 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36752-PR tsg 101 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36753 tsg 101 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36753-PR tsg 101 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36754 TSHR siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36754-PR TSHR (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36755 TSHR siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36755-PR TSHR (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36756 TTF-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36756-PR TTF-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36757 TTF-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36757-PR TTF-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36758 TTK siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36758-PR TTK (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36759 TTK siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36759-PR TTK (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36760 TTP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36760-PR TTP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36761 TTP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36761-PR TTP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36762 tuberin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36762-PR tuberin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36763 tuberin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36763-PR tuberin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36764 Tyk 2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36764-PR Tyk 2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36765 Tyk 2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36765-PR Tyk 2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36766 Tyrosinase siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36766-PR Tyrosinase (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36767 Tyrosinase siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36767-PR Tyrosinase (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36768 U1 SnRNP 70 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36768-PR U1 SnRNP 70 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36769 U1 SnRNP 70 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36769-PR U1 SnRNP 70 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36770 Ub siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36770-PR Ub (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36771 UBC4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36771-PR UBC4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36772 UBC4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36772-PR UBC4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36773 UBC9 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36773-PR UBC9 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36774 UBC9 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36774-PR UBC9 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36775 UCP4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36775-PR UCP4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36776 UCP4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36776-PR UCP4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36777 UKHC siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36777-PR UKHC (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36778 UKHC siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36778-PR UKHC (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36779 uPA siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36779-PR uPA (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36780 uPA siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36780-PR uPA (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36781 uPAR siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36781-PR uPAR (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36782 uPAR siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36782-PR uPAR (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36783 USF-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36783-PR USF-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36784 USF-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36784-PR USF-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36785 USF-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36785-PR USF-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36786 USF-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36786-PR USF-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36787 V-ATPase B1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36787-PR V-ATPase B1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36788 V-ATPase B1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36788-PR V-ATPase B1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36789 V-ATPase C1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36789-PR V-ATPase C1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36790 V-ATPase C1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36790-PR V-ATPase C1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36791 V-ATPase D siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36791-PR V-ATPase D (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36792 V-ATPase D siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36792-PR V-ATPase D (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36793 V-ATPase E siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36793-PR V-ATPase E (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36794 V-ATPase E siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,