Wnt-1 siRNA (h)-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-36795 V-ATPase F siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36795-PR V-ATPase F (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36796 V-ATPase F siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36796-PR V-ATPase F (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36797 V-ATPase G1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36797-PR V-ATPase G1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36798 V-ATPase G1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36798-PR V-ATPase G1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36799 V-ATPase G2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36799-PR V-ATPase G2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36800 V-ATPase G2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36800-PR V-ATPase G2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36801 V-ATPase H siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36801-PR V-ATPase H (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36802 V-ATPase H siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36802-PR V-ATPase H (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36803 VAChT siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36803-PR VAChT (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36804 VAChT siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36804-PR VAChT (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36805 VAMP-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36806 VAMP-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36806-PR VAMP-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36807 vanin-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36807-PR vanin-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36808 vanin-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36808-PR vanin-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36809 VASP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36809-PR VASP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36810 VCAM-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36810-PR VCAM-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36811 VDR siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36811-PR VDR (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36812 VDR siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36812-PR VDR (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36813 VE-cadherin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36813-PR VE-cadherin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36814 VE-cadherin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36814-PR VE-cadherin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36815 VEGF siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36815-PR VEGF (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36816 VHL siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36816-PR VHL (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36817 VHL siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36817-PR VHL (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36818 Villin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36818-PR Villin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36819 vinculin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36819-PR Vinculin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36820 Vitronectin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36820-PR Vitronectin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36821 Vitronectin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36821-PR Vitronectin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36822 VLDLR siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36822-PR VLDLR (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36823 VLDLR siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36823-PR VLDLR (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36824 VMAT 2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36824-PR VMAT 2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36825 VMAT 2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36825-PR VMAT 2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36826 VR1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36826-PR VR1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36827 VR1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36827-PR VR1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36828 VWF siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36828-PR VWF (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36829 VWF siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36829-PR VWF (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36830 WASP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36830-PR WASP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36831 WAVE1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36831-PR WAVE1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36832 WAVE1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36832-PR WAVE1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36833 WAVE2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36833-PR WAVE2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36834 WAVE2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36834-PR WAVE2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36835 Wee 1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36835-PR Wee 1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36836 Wee 1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36836-PR Wee 1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36837 WIF-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36837-PR WIF-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36838 WIF-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36838-PR WIF-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36839 Wnt-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36839-PR Wnt-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36840 Wnt-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36840-PR Wnt-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36841 Wnt-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36841-PR Wnt-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36842 Wnt-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36842-PR Wnt-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36843 WRN siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36843-PR WRN (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,