Crk II (h)-PR-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-37028 hnRNP D0 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37028-PR hnRNP D0 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37029 hnRNP D0 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37029-PR hnRNP D0 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37030 Nrf2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37030-PR Nrf2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37031 Thrombospondin 2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37031-PR Thrombospondin 2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37032 Thrombospondin 2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37032-PR Thrombospondin 2  (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37033 SK3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37033-PR SK3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37034 SK3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37034-PR SK3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37035 Troponin I-SS siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37035-PR Troponin I-SS (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37036 Troponin I-SS siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37036-PR Troponin I-SS (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37037 Troponin I-FS siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37037-PR Troponin I-FS (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37038 Troponin I-FS siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37038-PR Troponin I-FS (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37039 R-cadherin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37039-PR R-cadherin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37040 R-cadherin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37040-PR R-cadherin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37041 M-cadherin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37041-PR M-cadherin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37042 M-cadherin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37042-PR M-cadherin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37043 ∫ Enolase siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37043-PR ∫ Enolase (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37044 ∫ Enolase siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37044-PR ∫ Enolase (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37045 © Enolase siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37045-PR © Enolase (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37046 © Enolase siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37046-PR © Enolase (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37047 C/EBP å siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37047-PR C/EBP å (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37048 C/EBP å siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37048-PR C/EBP å (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37049 Nrf2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37049-PR Nrf2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37050 connexin 26 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37050-PR connexin 26 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37051 connexin 26 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37051-PR connexin 26 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37052 Eg5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37052-PR Eg5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37053 Eg5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37053-PR Eg5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37054 ABCG2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37054-PR ABCG2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37055 AChRå3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37055-PR AChRå3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37056 AChRå3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37056-PR AChRå3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37057 ADAM15 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37057-PR ADAM15 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37058 ADAMTS-13 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37058-PR ADAMTS-13 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37059 ADAMTS-13 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37059-PR ADAMTS-13 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37060 Adducin b siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37060-PR Adducin b (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37061 Adducin ∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37061-PR Adducin ∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37062 ANP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37062-PR ANP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37063 ANP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37063-PR ANP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37064 BACH1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37064-PR BACH1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37065 BACH1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37065-PR BACH1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37066 BMP-6 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37066-PR BMP-6 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37067 BMP-6 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37067-PR BMP-6 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37068 C3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37068-PR C3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37069 C3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37069-PR C3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37070 CD71 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37070-PR CD71 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37071 CD71 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37071-PR CD71 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37072 Crk II siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37072-PR Crk II (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37074 cyclin B2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37074-PR cyclin B2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37075 cyclin B2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37075-PR cyclin B2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37078 DHFR siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37078-PR DHFR (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37079 DHFR siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37079-PR DHFR (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37080 DJ-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37080-PR DJ-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37081 DJ-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37081-PR DJ-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37082 Dkk-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,