BI-1 (m)-PR-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-37229 GATA-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37229-PR GATA-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37230 CD10 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37230-PR CD10 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37231 IGFBP6 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37231-PR IGFBP6 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37232 IGFBP6 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37232-PR IGFBP6 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37233 LRP6 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37233-PR LRP6 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37234 LRP6 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37234-PR LRP6 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37235 MCT1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37235-PR MCT1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37236 PGI2 synthase siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37236-PR PGI2 synthase (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37237 PGI2 synthase siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37237-PR PGI2 synthase (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37238 Smad2/3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37239 Smad2/3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37239-PR Smad2/3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37240 MYPT1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37240-PR MYPT1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37241 MYPT1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37241-PR MYPT1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37242 CD13 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37242-PR CD13 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37244 CD30 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37244-PR CD30 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37245 CD36 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37245-PR CD36 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37246 CD38 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37246-PR CD38 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37247 CD43 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37247-PR CD43 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37249 CD59 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37249-PR CD59 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37250 CD72 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37250-PR CD72 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37251 CD81 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37251-PR CD81 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37252 CD9 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37252-PR CD9 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37253 Cks1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37253-PR Cks1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37254 COPG siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37254-PR COPG (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37255 Gå i-3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37255-PR Gå i-3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37256 Gå o siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37256-PR Gå o (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37257 Gå q/11 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37257-PR Gå q/11 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37258 Gå olf siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37258-PR Gå olf (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37259 galectin-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37259-PR galectin-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37260 Integrin ∫7 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37260-PR Integrin ∫7 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37261 Integrin åM siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37261-PR Integrin åM (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37262 Laminin-R siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37262-PR Laminin-R (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37263 MDM2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37263-PR MDM2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37264 MMP-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37264-PR MMP-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37265 MMP-3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37265-PR MMP-3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37266 Mucin 1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37266-PR Mucin 1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37267 NDRG1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37267-PR NDRG1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37268 NGFR p75 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37268-PR NGFR p75 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37269 PI 3-kinase p110∫ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37269-PR PI 3-kinase p110∫ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37270 RANKL siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37270-PR RANKL (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37271 TRAIL siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37271-PR TRAIL (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37272 Stat2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37272-PR Stat2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37273 TCR å siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37273-PR TCR å (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37274 TIMP-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37274-PR TIMP-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37275 TIMP-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37275-PR TIMP-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37276 TRADD siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37276-PR TRADD (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37277 POMC siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37277-PR POMC (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37278 POMC siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37278-PR POMC (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37279 Nod1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37279-PR Nod1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37280 Nod1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37280-PR Nod1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37281 ASC siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37281-PR ASC (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37282 ASC siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37282-PR ASC (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37283 BAP31 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37283-PR BAP31 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37284 BAP31 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37284-PR BAP31 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37285 A1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37285-PR A1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37286 A1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37286-PR A1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37287 Baxå siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37287-PR Baxå (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37288 Baxå siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37288-PR Baxå (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37289 Bax∫ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37289-PR Bax∫ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37290 Bax∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37290-PR Bax∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37291 BAR siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37291-PR BAR (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37292 BAR siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37292-PR BAR (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37293 Bcl-w siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37293-PR Bcl-w (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37294 Bcl-w siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37294-PR Bcl-w (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37295 Bcl-x∫  siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37295-PR Bcl-x∫  (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37296 Bcl-x∫  siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37296-PR Bcl-x∫  (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37297 Bcl-x© siRNA (m)  10 uM Store at -20° C,
sc-37297-PR Bcl-x© (m) -PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37298 BI-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37298-PR BI-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37299 BI-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37299-PR BI-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37300 Bok siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37300-PR Bok (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37301 Bok siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,