NPM3 (h)-PR-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-37677-PR AML-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37678 AML-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37678-PR AML-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37679 AML-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37679-PR AML-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37680 AML-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37680-PR AML-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37681 PEBP2∫ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37681-PR PEBP2∫ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37682 PEBP2∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37682-PR PEBP2∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37683 ARA160 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37683-PR ARA160 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37684 ARA160 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37684-PR ARA160 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37685 Hic-5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37685-PR Hic-5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37686 Hic-5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37686-PR Hic-5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37687 AP-2∫ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37687-PR AP-2∫ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37688 AP-2∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37688-PR AP-2∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37689 AP-2© siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37689-PR AP-2© (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37690 AP-4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37690-PR AP-4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37691 AP-4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37691-PR AP-4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37692 ASH1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37692-PR ASH1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37693 ASH1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37693-PR ASH1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37694 ATBF1-A siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37694-PR ATBF1-A (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37695 ATBF1-A siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37695-PR ATBF1-A (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37696 ATCF1-B siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37696-PR ATCF1-B (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37697 ATCF1-B siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37697-PR ATCF1-B (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37699 ATF-6å siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37699-PR ATF-6å (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37700 CREM siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37700-PR CREM (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37701 CREM siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37701-PR CREM (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37702 LZIP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37702-PR LZIP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37703 LZIP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37703-PR LZIP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37704 ATRX siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37704-PR ATRX (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37705 ATRX siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37705-PR ATRX (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37706 BACH2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37706-PR BACH2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37707 BACH2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37707-PR BACH2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37708 basonuclin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37708-PR basonuclin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37709 basonuclin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37709-PR basonuclin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37710 Bcl-6 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37710-PR Bcl-6 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37711 Bcl-6 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37711-PR Bcl-6 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37712 HIC-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37712-PR HIC-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37713 HIC-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37713-PR HIC-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37714 Blimp-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37714-PR Blimp-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37715 Blimp-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37715-PR Blimp-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37716 BTEB1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37716-PR BTEB1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37717 BTEB1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37717-PR BTEB1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37718 BTEB2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37719 BTEB2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37719-PR BTEB2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37720 C/EBP © siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37720-PR C/EBP © (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37721 C/EBP © siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37721-PR C/EBP © (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37722 C/EBP ∂ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37722-PR C/EBP ∂ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37723 C/EBP ∂ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37723-PR C/EBP ∂ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37724 C/EBP é siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37724-PR C/EBP é (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37725 C/EBP é siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37725-PR C/EBP é (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37726 NPM3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37726-PR NPM3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37727 NPM3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37727-PR NPM3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37728 CA150 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37728-PR CA150 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37729 CA150 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,