SSRP1 siRNA (h)-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-37832 EKLF siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37832-PR EKLF (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37833 HuC siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37833-PR HuC (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37834 HuC siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37834-PR HuC (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37835 HuD siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37835-PR HuD (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37836 HuD siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37836-PR HuD (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37837 Elf-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37837-PR Elf-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37838 Elf-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37838-PR Elf-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37839 Elf-5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37839-PR Elf-5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37840 Elf-5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37840-PR Elf-5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37841 ER81 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37841-PR ER81 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37842 ER81 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37842-PR ER81 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37843 Erg-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37843-PR Erg-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37844 Erg-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37844-PR Erg-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37845 Erg-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37845-PR Erg-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37846 Erg-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37846-PR Erg-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37847 Erg-3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37847-PR Erg-3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37848 Erg-3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37848-PR Erg-3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37849 ERM siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37849-PR ERM (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37850 ERM siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37850-PR ERM (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37851 ESE-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37851-PR ESE-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37852 ESE-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37852-PR ESE-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37853 ESE-3A siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37853-PR ESE-3A (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37854 ESE-3A siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37854-PR ESE-3A (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37855 Ets-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37855-PR Ets-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37856 Ets-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37856-PR Ets-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37859 FEV siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37859-PR FEV (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37860 FEV siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37860-PR FEV (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37861 NERF-1a siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37861-PR NERF-1a (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37862 NERF-1a siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37862-PR NERF-1a (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37863 NERF-1b siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37863-PR NERF-1b (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37864 NERF-1b siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37864-PR NERF-1b (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37866 NERF-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37866-PR NERF-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37867 Net siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37867-PR Net (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37868 Net siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37868-PR Net (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37869 Spi-B siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37869-PR Spi-B (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37870 Spi-B siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37870-PR Spi-B (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37871 eRF1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37871-PR eRF1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37872 eRF1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37872-PR eRF1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37873 Evi-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37873-PR Evi-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37874 Evi-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37874-PR Evi-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37875 SPT16 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37875-PR SPT16 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37876 SPT16 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37876-PR SPT16 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37877 SSRP1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37877-PR SSRP1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37878 SSRP1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37878-PR SSRP1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37879 FAST-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37879-PR FAST-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37880 FAST-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37880-PR FAST-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37881 FAST-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37881-PR FAST-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37882 FAST-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37882-PR FAST-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,