HMG-1 (m)-PR-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-37938-PR HES1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37939 HES1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37939-PR HES1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37940 HES2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37940-PR HES2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37941 HES2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37941-PR HES2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37942 HES3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37942-PR HES3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37943 HES4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37943-PR HES4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37944 HES4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37944-PR HES4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37945 HES5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37945-PR HES5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37946 GCN5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37946-PR GCN5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37947 GCN5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37947-PR GCN5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37948 HAT1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37948-PR HAT1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37949 HDRP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37949-PR HDRP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37950 HDRP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37950-PR HDRP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37951 Mi2å siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37951-PR Mi2å (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37952 Mi2å siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37952-PR Mi2å (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37953 Mi2∫ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37953-PR Mi2∫ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37954 Mi2∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37954-PR Mi2∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37955 MORF siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37955-PR MORF (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37956 MORF siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37956-PR MORF (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37957 MORFå siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37957-PR MORFå (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37958 MORF∫ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37958-PR MORF∫ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37959 MOZ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37959-PR MOZ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37960 RbAp46 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37960-PR RbAp46 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37961 RbAp46 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37961-PR RbAp46 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37962 RbAp48 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37962-PR RbAp48 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37963 RbAp48 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37963-PR RbAp48 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37964 SAP30 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37964-PR SAP30 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37965 NERF-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37965-PR NERF-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37966 TIP60 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37966-PR TIP60 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37967 TIP60 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37967-PR TIP60 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37968 Histone H1B siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37968-PR Histone H1B (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37969 Histone H1B siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37969-PR Histone H1B (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37970 Histone H1C siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37970-PR Histone H1C (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37971 Histone H1C siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37971-PR Histone H1C (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37972 Histone H1D siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37972-PR Histone H1D (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37973 Histone H1D siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37973-PR Histone H1D (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37974 Histone H1E siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37974-PR Histone H1E (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37975 Histone H1E siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37975-PR Histone H1E (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37976 Histone H2A siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37976-PR Histone H2A (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37977 Histone H2A siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37977-PR Histone H2A (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37978 Histone H2B siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37978-PR Histone H2B (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37979 Histone H2B siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37979-PR Histone H2B (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37980 Histone H3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37980-PR Histone H3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37981 Histone H3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37981-PR Histone H3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37982 HMG-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37982-PR HMG-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37983 HMG-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37983-PR HMG-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37984 HMG-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37984-PR HMG-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37985 HMG-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37985-PR HMG-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37986 HMG-14 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37986-PR HMG-14 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37987 HMG-14 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37987-PR HMG-14 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37988 HMG-17 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37988-PR HMG-17 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37989 HMG-17 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,