Lsh (h)-PR-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-37989-PR HMG-17 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37990 HMG-I siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37990-PR HMG-I (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37991 HMG-I siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37991-PR HMG-I (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37992 HMG-Y siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37992-PR HMG-Y (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37993 HMG-Y siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37993-PR HMG-Y (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37994 HMGI-C siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37994-PR HMGI-C (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37995 HMGI-C siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37995-PR HMGI-C (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37996 HCF1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37996-PR HCF1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37997 HCF1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37997-PR HCF1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37998 HCF2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37998-PR HCF2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37999 HCF2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37999-PR HCF2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38000 Id2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38000-PR Id2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38001 Id2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38001-PR Id2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38002 Id3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38002-PR Id3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38003 Id3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38003-PR Id3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38004 Id4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38004-PR Id4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38005 Id4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38005-PR Id4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38006 Aiolos-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38006-PR Aiolos-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38007 Helios siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38007-PR Helios (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38008 Helios siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38008-PR Helios (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38011 IRF-7 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38011-PR IRF-7 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38012 IRF-7 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38012-PR IRF-7 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38013 ISGF-3© p48 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38013-PR ISGF-3© p48 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38014 ISGF-3© p48 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38014-PR ISGF-3© p48 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38015 IFRD1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38015-PR IFRD1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38016 IFRD1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38016-PR IFRD1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38017 JDP2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38017-PR JDP2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38018 JDP2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38018-PR JDP2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38019 Kaiso siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38019-PR Kaiso (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38020 Kaiso siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38020-PR Kaiso (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38021 KLF6 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38021-PR KLF6 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38022 KLF6 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38022-PR KLF6 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38023 CLIM-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38023-PR CLIM-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38024 CLIM-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38024-PR CLIM-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38025 LMO1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38025-PR LMO1 (h) -PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38026 LMO1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38026-PR LMO1 (m) -PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38027 LMO2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38027-PR LMO2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38028 LMO2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38028-PR LMO2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38029 LMO4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38029-PR LMO4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38030 LMO4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38030-PR LMO4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38031 Liprin ∫1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38031-PR Liprin ∫1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38032 Liprin ∫1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38032-PR Liprin ∫1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38033 Lsh siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38033-PR Lsh (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38034 Lsh siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38034-PR Lsh (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38035 MAZ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38035-PR MAZ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38036 MAZ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38036-PR MAZ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38037 MIBP1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38037-PR MIBP1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38038 MIBP1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38038-PR MIBP1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38039 MLL siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38039-PR MLL (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,