ENX-2 siRNA (h)-仪器设备

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-38142-PR TAP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38143 TAP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38143-PR TAP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38144 OAZ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38144-PR OAZ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38145 OAZ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38145-PR OAZ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38146 OLIG1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38146-PR OLIG1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38147 OLIG2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38147-PR OLIG2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38148 OLIG2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38148-PR OLIG2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38149 OLIG3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38149-PR OLIG3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38150 OLIG3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38150-PR OLIG3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38151 ORC1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38151-PR ORC1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38152 ORC1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38152-PR ORC1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38153 ORC2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38153-PR ORC2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38154 ORC2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38154-PR ORC2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38155 ORC3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38155-PR ORC3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38156 ORC3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38156-PR ORC3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38157 ORC4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38157-PR ORC4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38158 ORC4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38158-PR ORC4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38159 ORC5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38159-PR ORC5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38160 ORC5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38160-PR ORC5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38161 ORC6 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38161-PR ORC6 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38162 ORC6 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38162-PR ORC6 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38163 p54/nrb siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38163-PR p54/nrb (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38164 p54/nrb siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38164-PR p54/nrb (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38165 BMAL1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38165-PR BMAL1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38166 BMAL1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38166-PR BMAL1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38167 HIF-3å siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38167-PR HIF-3å (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38168 HIF-3å siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38168-PR HIF-3å (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38169 NPAS2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38169-PR NPAS2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38170 NPAS2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38170-PR NPAS2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38171 Per1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38171-PR Per1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38172 Per1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38172-PR Per1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38173 Per3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38173-PR Per3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38174 Per3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38174-PR Per3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38175 SIM1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38175-PR SIM1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38176 SIM1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38176-PR SIM1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38177 SIM2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38177-PR SIM2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38178 SIM2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38178-PR SIM2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38179 PLAG1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38179-PR PLAG1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38180 PLAG1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38180-PR PLAG1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38181 PLAGL2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38181-PR PLAGL2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38182 PLAGL2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38182-PR PLAGL2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38183 ZAC1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38183-PR ZAC1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38184 ZAC1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38184-PR ZAC1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38185 POD-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38185-PR POD-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38186 POD-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38186-PR POD-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38187 ENX-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38187-PR ENX-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38188 ENX-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38188-PR ENX-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38189 M33 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38189-PR M33 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38190 M33 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38190-PR M33 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38191 Mel-18 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38191-PR Mel-18 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,