SMC3 siRNA (h)-仪器设备

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-38344-PR SRp75 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38345 Y14 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38345-PR Y14 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38346 Y14 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38346-PR Y14 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38347 POP1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38347-PR POP1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38348 POP1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38348-PR POP1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38349 POP5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38349-PR POP5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38350 POP5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38350-PR POP5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38351 Rpp29 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38351-PR Rpp29 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38352 Rpp30 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38352-PR Rpp30 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38353 Rpp30 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38353-PR Rpp30 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38354 Rpp38 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38354-PR Rpp38 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38355 ROG siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38355-PR ROG (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38356 ROG siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38356-PR ROG (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38357 TZFP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38357-PR TZFP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38358 SAP-1a siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38358-PR SAP-1a (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38359 SAP-1a siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38359-PR SAP-1a (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38360 SAP-1b siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38360-PR SAP-1b (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38361 SAP-1b siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38361-PR SAP-1b (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38362 SRE-ZBP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38362-PR SRE-ZBP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38363 SRE-ZBP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38363-PR SRE-ZBP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38364 SRF siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38364-PR SRF (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38365 SRF siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38365-PR SRF (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38366 Ski siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38366-PR Ski (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38367 Ski siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38367-PR Ski (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38368 SnoA siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38368-PR SnoA (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38369 SnoA siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38369-PR SnoA (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38370 SnoN2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38370-PR SnoN2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38371 SnoN2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38371-PR SnoN2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38372 SLU7 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38372-PR SLU7 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38373 SLU7 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38373-PR SLU7 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38374 Smad2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38374-PR Smad2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38375 Smad2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38375-PR Smad2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38376 Smad3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38376-PR Smad3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38377 Smad3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38377-PR Smad3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38378 Smad5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38378-PR Smad5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38379 Smad5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38379-PR Smad5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38380 Smad6 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38380-PR Smad6 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38381 Smad6 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38381-PR Smad6 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38382 Smad8 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38382-PR Smad8 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38383 Smad8 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38383-PR Smad8 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38384 hCAP-C siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38384-PR hCAP-C (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38385 SMC1å siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38385-PR SMC1å (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38386 SMC1å siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38386-PR SMC1å (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38387 SMC1∫ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38387-PR SMC1∫ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38388 SMC1∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38388-PR SMC1∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38389 SMC2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38389-PR SMC2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38390 SMC2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38390-PR SMC2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38391 SMC3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38391-PR SMC3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38392 SMC3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38392-PR SMC3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38393 SLUG siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38393-PR SLUG (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38394 SLUG siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38394-PR SLUG (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38395 Smuc siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38395-PR Smuc (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38396 Sna siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,