SPT4 (h)-PR-仪器设备

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-38396-PR Sna (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38397 Sna siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38397-PR Sna (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38398 SNAI 1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38398-PR SNAI 1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38399 SNAI 1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38399-PR SNAI 1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38400 SNAPC 19 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38400-PR SNAPC 19 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38401 SNAPC 43 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38401-PR SNAPC 43 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38402 SNAPC 45 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38402-PR SNAPC 45 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38403 SNAPC 50 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38403-PR SNAPC 50 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38404 SNAPC 50 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38404-PR SNAPC 50 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38405 SNAPC 190 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38405-PR SNAPC 190 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38406 Sox-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38406-PR Sox-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38407 Sox-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38407-PR Sox-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38408 Sox-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38408-PR Sox-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38409 Sox-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38409-PR Sox-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38410 Sox-3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38410-PR Sox-3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38411 Sox-3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38411-PR Sox-3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38412 Sox-4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38412-PR Sox-4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38413 Sox-4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38413-PR Sox-4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38414 Sox-5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38414-PR Sox-5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38415 Sox-5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38415-PR Sox-5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38416 Sox-7 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38416-PR Sox-7 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38417 Sox-7 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38417-PR Sox-7 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38418 Sox-8 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38418-PR Sox-8 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38419 Sox-8 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38419-PR Sox-8 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38420 Sox-10 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38420-PR Sox-10 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38421 Sox-10 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38421-PR Sox-10 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38422 Sox-11 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38422-PR Sox-11 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38423 Sox-11 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38423-PR Sox-11 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38424 Sox-13 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38424-PR Sox-13 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38425 Sox-13 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38425-PR Sox-13 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38426 Sox-14 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38426-PR Sox-14 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38427 Sox-14 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38427-PR Sox-14 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38428 Sox-15 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38428-PR Sox-15 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38429 Sox-17 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38429-PR Sox-17 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38430 Sox-17 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38430-PR Sox-17 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38431 Sox-20 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38431-PR Sox-20 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38432 Sox-20 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38432-PR Sox-20 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38433 Sox-21 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38433-PR Sox-21 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38434 Sox-21 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38434-PR Sox-21 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38435 Sox-22 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38435-PR Sox-22 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38436 Spo11 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38436-PR Spo11 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38437 Spo11 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38437-PR Spo11 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38438 SPT4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38438-PR SPT4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38439 SPT4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38439-PR SPT4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38440 SPT5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38440-PR SPT5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38441 SPT5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38441-PR SPT5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38442 SOX siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38442-PR SOX (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38443 SRY siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38443-PR SRY (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38444 SRY siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38444-PR SRY (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,