IRX3 siRNA (m)-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-38651-PR Dlx-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38652 Dlx-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38652-PR Dlx-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38653 Dlx-3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38653-PR Dlx-3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38654 Dlx-3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38654-PR Dlx-3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38655 Dlx-4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38655-PR Dlx-4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38656 Dlx-4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38656-PR Dlx-4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38657 Dlx-5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38657-PR Dlx-5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38658 Dlx-5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38658-PR Dlx-5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38659 Dlx-6 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38659-PR Dlx-6 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38660 Dlx-6 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38660-PR Dlx-6 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38661 Evx-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38661-PR Evx-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38662 Evx-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38662-PR Evx-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38663 GBX1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38663-PR GBX1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38664 GBX1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38664-PR GBX1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38665 GBX2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38665-PR GBX2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38666 GBX2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38666-PR GBX2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38667 HB9 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38667-PR HB9 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38668 HB9 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38668-PR HB9 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38669 HESX1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38669-PR HESX1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38670 HESX1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38670-PR HESX1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38671 Hop siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38671-PR Hop (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38672 Hop siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38672-PR Hop (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38673 HoxA2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38673-PR HoxA2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38674 HoxA2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38674-PR HoxA2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38675 HoxA3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38675-PR HoxA3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38676 HoxA3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38676-PR HoxA3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38678 HoxA5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38678-PR HoxA5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38679 HoxA5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38679-PR HoxA5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38680 HoxA7 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38680-PR HoxA7 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38681 HoxA7 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38681-PR HoxA7 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38682 HoxA9 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38682-PR HoxA9 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38683 HoxA9 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38683-PR HoxA9 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38684 HoxA10 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38684-PR HoxA10 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38685 HoxA10 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38685-PR HoxA10 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38686 HoxB1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38686-PR HoxB1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38687 HoxB1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38687-PR HoxB1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38688 HoxB2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38688-PR HoxB2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38689 HoxB2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38689-PR HoxB2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38690 HoxB3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38690-PR HoxB3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38691 HoxB3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38691-PR HoxB3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38692 HoxB4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38692-PR HoxB4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38693 HoxB4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38693-PR HoxB4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38694 HoxB6 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38694-PR HoxB6 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38695 HoxB6 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38695-PR HoxB6 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38696 HoxD1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38696-PR HoxD1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38697 HoxD1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38697-PR HoxD1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38698 HoxD3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38698-PR HoxD3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38699 HoxD3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38699-PR HoxD3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38700 Hox11 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38700-PR Hox11 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38701 Hox11 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38701-PR Hox11 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38702 IRX1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38702-PR IRX1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38703 IRX2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38703-PR IRX2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38704 IRX3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38704-PR IRX3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38705 IRX4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38705-PR IRX4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38706 IRX4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38706-PR IRX4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38707 IRX6 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38707-PR IRX6 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38708 LHX1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38708-PR LHX1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38709 LHX1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38709-PR LHX1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38710 LHX2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38710-PR LHX2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,