Rad9 (S-20) P-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-32414 P DIAP1 (dC-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32415 MEL-26 (cN-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32415 P MEL-26 (cN-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32417 MEL-26 (cC-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32417 P MEL-26 (cC-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32419 MEI-1 (cI-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32419 P MEI-1 (cI-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32420 MEI-1 (cC-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32420 P MEI-1 (cC-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32422 cHMGCS (D-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32422 P cHMGCS (D-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32423 cHMGCS (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32423 P cHMGCS (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32424 mHMGCS (A-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32424 P mHMGCS (A-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32425 mHMGCS (D-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32425 P mHMGCS (D-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32426 mHMGCS (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32426 P mHMGCS (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32427 TEF-4 (I-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32427 P TEF-4 (I-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32427 X TEF-4 (I-20) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-32428 TEF-4 (A-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32428 P TEF-4 (A-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32428 X TEF-4 (A-16) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-32430 liver FBPase (N-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32430 P liver FBPase (N-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32432 liver FBPase (C-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32432 P liver FBPase (C-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32433 liver FBPase (L-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32433 P liver FBPase (L-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32434 liver FBPase (K-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32434 P liver FBPase (K-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32435 liver FBPase (M-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32435 P liver FBPase (M-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32436 muscle FBPase (Y-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32436 P muscle FBPase (Y-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32437 muscle FBPase (T-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32437 P muscle FBPase (T-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32438 muscle FBPase (C-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32438 P muscle FBPase (C-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32440 VIP36 (K-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32440 P VIP36 (K-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32441 VIP36 (V-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32441 P VIP36 (V-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32442 ERGIC-53 (A-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32442 P ERGIC-53 (A-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32443 ERGIC-53 (T-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32443 P ERGIC-53 (T-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32445 ATP7B (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32445 P ATP7B (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32446 ATP7B (K-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32446 P ATP7B (K-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32448 ADRP (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32448 P ADRP (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32450 ADRP (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32450 P ADRP (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32452 ATIII (D-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32452 P ATIII (D-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32453 ATIII (C-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32453 P ATIII (C-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32456 PN-1 (Y-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32456 P PN-1 (Y-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32458 P MSL-2 (dG-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32461 SUR-2A (T-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32461 P SUR-2A (T-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32465 PTPRQ (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32465 P PTPRQ (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32467 SHBG (L-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32467 P SHBG (L-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32468 SHBG (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32468 P SHBG (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32469 Mast Cell Tryptase (L-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32469 P Mast Cell Tryptase (L-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32470 Mast Cell Tryptase (Y-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32470 P Mast Cell Tryptase (Y-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32471 Mast Cell Tryptase (K-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32471 P Mast Cell Tryptase (K-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32473 Mast Cell Tryptase (V-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32473 P Mast Cell Tryptase (V-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32474 Mast Cell Tryptase (G-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32474 P Mast Cell Tryptase (G-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32475 NSD1 (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32475 P NSD1 (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32476 NSD1 (S-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32476 P NSD1 (S-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32477 NSD1 (I-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32477 P NSD1 (I-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32478 NSD1 (K-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32478 P NSD1 (K-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32479 NSD1 (D-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32479 P NSD1 (D-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32487 BimEL/L (C-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32487 P BimEL/L (C-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32489 Rad9 (S-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32489 P Rad9 (S-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32490 Rad9 (I-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32490 P Rad9 (I-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32492 Cdk8 (D-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32492 P Cdk8 (D-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,