SCD2 (C-16) P-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-34131 MxA (K-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34131 P MxA (K-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34132 TR∫1 (E-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34132 P TR∫1 (E-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34132 X TR∫1 (E-17) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-34134 GAPDH (S-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34134 P GAPDH (S-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34135 TR∫2 (L-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34135 P TR∫2 (L-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34135 X TR∫2 (L-20) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-34137 TR∫2 (T-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34137 P TR∫2 (T-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34137 X TR∫2 (T-15) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-34138 TR∫2 (N-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34138 P TR∫2 (N-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34138 X TR∫2 (N-14) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-34140 GnT-V (T-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34140 P GnT-V (T-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34146 CDYL (E-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34146 P CDYL (E-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34147 CDYL (F-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34147 P CDYL (F-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34148 CDYL (G-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34148 P CDYL (G-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34149 SDHB (F-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34149 P SDHB (F-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34150 SDHB (L-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34150 P SDHB (L-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34152 SorLA (P-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34152 P SorLA (P-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34154 SorLA (E-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34154 P SorLA (E-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34155 SorLA (D-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34155 P SorLA (D-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34158 MPO (P-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34158 P MPO (P-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34159 MPO (E-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34159 P MPO (E-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34160 MPO (F-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34160 P MPO (F-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34165 CDKN3 (S-15)  200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34165 P CDKN3 (S-15)  P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34167 CCS (C-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34167 P CCS (C-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34168 LL-37 (I-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34168 P LL-37 (I-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34169 CRAMP (G-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34169 P CRAMP (G-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34170 CRAMP (Q-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34170 P CRAMP (Q-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34171 CD225 (P-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34171 P CD225 (P-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34173 IL-18R (N-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34173 P IL-18R (N-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34176 IL-18R (C-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34176 P IL-18R (C-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34177 IL-18R (G-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34177 P IL-18R (G-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34178 IL-18R (H-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34178 P IL-18R (H-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34180 IL-18R (M-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34180 P IL-18R (M-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34181 ODC (D-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34181 P ODC (D-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34182 PELP1 (N-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34182 P PELP1 (N-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34184 PELP1 (P-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34184 P PELP1 (P-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34187 PELP1 (E-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34187 P PELP1 (E-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34188 SLC5A8 (N-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34188 P SLC5A8 (N-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34189 SLC5A8 (A-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34189 P SLC5A8 (A-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34194 SLC5A8 (H-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34194 P SLC5A8 (H-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34195 SLC5A8 (M-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34195 P SLC5A8 (M-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34196 SRp55 (N-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34196 P SRp55 (N-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34197 SRp55 (D-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34197 P SRp55 (D-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34198 SRp55 (G-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34198 P SRp55 (G-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34200 Desmin (A-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34200 P Desmin (A-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34201 Desmin (E-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34201 P Desmin (E-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34204 HAS3 (E-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34204 P HAS3 (E-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34208 SCD2 (C-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34208 P SCD2 (C-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34209 TRB-3 (N-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34209 P TRB-3 (N-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34211 TRB-3 (H-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34211 P TRB-3 (H-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34213 TRB-3 (T-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34213 P TRB-3 (T-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34214 TRB-3 (A-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34214 P TRB-3 (A-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,