CPS I (h)-PR-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-35050-PR Cdk9 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35051 CDP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35051-PR CDP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35052 CDP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35052-PR CDP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35053 CFTR siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35053-PR CFTR (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35054 CFTR siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35054-PR CFTR (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35055 CGBP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35055-PR CGBP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35056 CGBP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35056-PR CGBP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35059 cGKIå/∫ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35059-PR cGKIå/∫ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35060 cGKIå/∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35060-PR cGKIå/∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35061 CKR-2A siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35061-PR CKR-2A (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35062 CKR-5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35062-PR CKR-5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35063 CKR-5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35063-PR CKR-5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35064 CKR-6 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35064-PR CKR-6 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35065 CKR-6 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35065-PR CKR-6 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35066 Clathrin HC siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35066-PR Clathrin HC (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35067 Clathrin HC siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35067-PR Clathrin HC (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35068 Clathrin LCA siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35068-PR Clathrin LCA (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35069 Clathrin LCA siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35069-PR Clathrin LCA (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35070 claudin-4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35070-PR claudin-4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35071 claudin-4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35071-PR claudin-4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35072 CLIM-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35072-PR CLIM-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35073 CLIM-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35073-PR CLIM-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35074 Clock siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35074-PR Clock (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35075 Clock siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35075-PR Clock (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35076 CNTFRå siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35076-PR CNTFRå (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35077 CNTFRå siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35077-PR CNTFRå (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35078 Cofilin 1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35078-PR Cofilin 1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35079 Cofilin 1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35079-PR Cofilin 1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35080 Collagen Type I siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35080-PR Collagen Type I (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35081 Collagen Type II siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35081-PR Collagen Type II  (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35082 Collagen Type II siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35082-PR Collagen Type II (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35083 Collagen Type V siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35083-PR Collagen Type V (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35084 Collagen Type V siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35084-PR Collagen Type V (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35085 Collagen Type VI siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35085-PR Collagen Type VI (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35086 Collagen Type VI siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35086-PR Collagen Type VI (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35087 Conductin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35087-PR Conductin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35088 Conductin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35088-PR Conductin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35089 connexin 36 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35089-PR connexin 36 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35090 connexin 36 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35090-PR connexin 36 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35091 connexin 43 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35091-PR connexin 43 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35092 COPG siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35092-PR COPG (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35093 Cortactin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35093-PR Cortactin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35094 Cortactin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35094-PR Cortactin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35095 Cot siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35095-PR Cot (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35096 Cot siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35096-PR Cot (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35097 Cox-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35097-PR Cox-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35098 cPLA2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35098-PR cPLA2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35099 CPS I siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35099-PR CPS I (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35100 CPS I siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35100-PR CPS I (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35101 CPSF1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35101-PR CPSF1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35102 CPSF1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,