BTLA (T-12) P-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-34311 DSC2 (D-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34311 P DSC2 (D-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34312 DSC2 (T-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34312 P DSC2 (T-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34316 PC-PLD1 (P-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34316 P PC-PLD1 (P-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34317 Limitin (G-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34317 P Limitin (G-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34318 CPE (E-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34318 P CPE (E-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34321 CPE (W-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34321 P CPE (W-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34323 cleaved EMR2 (h517) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34323 P cleaved EMR2 (h517) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34324 cleaved EMR2 (h518) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34324 P cleaved EMR2 (h518) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34325 cleaved BID (h71) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34325 P cleaved BID (h71) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34331 TBG (G-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34331 P TBG (G-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34332 TBG (M-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34332 P TBG (M-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34336 EMR2 (A-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34336 P EMR2 (A-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34338 EMR3 (L-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34338 P EMR3 (L-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34340 EMR3 (C-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34340 P EMR3 (C-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34341 LXR∫ (Y-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34341 P LXR∫ (Y-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34341 X LXR∫ (Y-16) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-34343 LXR∫ (S-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34343 P LXR∫ (S-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34343 X LXR∫ (S-16) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-34344 Transcobalamin II (E-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34344 P Transcobalamin II (E-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34346 Transcobalamin II (P-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34346 P Transcobalamin II (P-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34347 Transcobalamin II (S-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34347 P Transcobalamin II (S-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34348 LTB4R2 (N-13)  200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34348 P LTB4R2 (N-13)  P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34349 LTB4R2 (T-13)  200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34349 P LTB4R2 (T-13)  P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34352 DcpS (E-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34352 P DcpS (E-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34353 DcpS (S-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34353 P DcpS (S-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34355 DcpS (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34355 P DcpS (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34358 T2R38 (S-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34358 P T2R38 (S-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34362 TPR (E-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34362 P TPR (E-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34363 TPR (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34363 P TPR (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34364 Gas7 (A-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34364 P Gas7 (A-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34365 Sec15A (N-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34365 P Sec15A (N-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34366 Sec15A (F-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34366 P Sec15A (F-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34367 Sec15A (P-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34367 P Sec15A (P-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34370 Gas7 (C-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34370 P Gas7 (C-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34371 Gas7 (E-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34371 P Gas7 (E-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34374 Sec15B (L-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34374 P Sec15B (L-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34375 Sec15B (C-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34375 P Sec15B (C-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34382 Yotiao (L-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34382 P Yotiao (L-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34384 Yotiao (G-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34384 P Yotiao (G-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34388-R p-PC-PLD (Ser 2)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34388 P p-PC-PLD (Ser 2) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34389-R p-PC-PLD (Thr 147)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34389 P p-PC-PLD (Thr 147) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34390-R p-PC-PLD (Ser 561)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34390 P p-PC-PLD (Ser 561) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34391-R p-cPLA2 (Ser 505)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34391 P p-cPLA2 (Ser 505) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34392-R p-PLC ∫3 (Ser 537)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34392 P p-PLC ∫3 (Ser 537) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34393 BTLA (A-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34393 P BTLA (A-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34394 BTLA (E-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34394 P BTLA (E-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34398 BTLA (T-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34398 P BTLA (T-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34401 CD67 (C-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34401 P CD67 (C-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34402 CD67 (L-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34402 P CD67 (L-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34404 CD67 (N-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34404 P CD67 (N-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-34405 cleaved Met (h1002) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-34405 P cleaved Met (h1002) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,