ICSBP (h)-PR-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-35607-PR HSP 90∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35608 HSP 90å/∫ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35609 HSP 90å siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35609-PR HSP 90å (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35610 HSP 90å/∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35611 HSTF1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35611-PR HSTF1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35612 HSTF1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35612-PR HSTF1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35613 HSTF2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35613-PR HSTF2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35614 HSTF2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35614-PR HSTF2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35615 HtrA2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35615-PR HtrA2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35616 HtrA2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35616-PR HtrA2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35617 Huntingtin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35617-PR Huntingtin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35618 Huntingtin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35618-PR Huntingtin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35619 HuR siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35619-PR HuR (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35620 HuR siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35620-PR HuR (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35621 HXK II siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35621-PR HXK II (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35622 HXK II siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35622-PR HXK II (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35623 I?B-∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35623-PR I?B-∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35624 ICAD siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35624-PR ICAD (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35625 ICAD siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35625-PR ICAD (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35626 ICAM-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35626-PR ICAM-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35627 ICAM-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35627-PR ICAM-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35628 ICAM-3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35628-PR ICAM-3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35630 ICSBP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35630-PR ICSBP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35631 ICSBP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35631-PR ICSBP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35632 Id1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35632-PR Id1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35633 IFI-16 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35633-PR IFI-16 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35634 IFI-16 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35634-PR IFI-16 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35635 IFN-©R∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35635-PR IFN-©R∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35636 IFN-©Rå siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35636-PR IFN-©Rå (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35637 IFN-å/∫Rå siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35637-PR IFN-å/∫Rå (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35638 IGF-IRå/∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35638-PR IGF-IRå/∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35640 Ikaros siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35640-PR Ikaros (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35641 Ikaros siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35641-PR Ikaros (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35642 I?B-é siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35642-PR I?B-é (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35643 I?B-é siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35643-PR I?B-é (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35644 IKK∫ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35644-PR IKK∫ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35645 IKK∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35645-PR IKK∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35646 IL-10Ra siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35646-PR IL-10Ra (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35647 IL-11Rå siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35647-PR IL-11Rå (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35648 IL-11Rå siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35648-PR IL-11Rå (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35649 IL-12R∫1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35649-PR IL-12R∫1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35650 IL-12R∫1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35650-PR IL-12R∫1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35651 IL-1RI siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35651-PR IL-1RI (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35652 IL-1RI siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35652-PR IL-1RI (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35653 IL-2R© siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35653-PR IL-2R© (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35654 IL-2R∫ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35654-PR IL-2R∫ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35655 IL-2R∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35655-PR IL-2R∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35656 IL-2R© siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35656-PR IL-2R© (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35657 IL-2Rå siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35657-PR IL-2Rå (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35658 IL-3/IL-5/GM-CSFR∫ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35658-PR IL-3/IL-5/GM-CSFR∫ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35659 IL-3/IL-5/GM-CSFR∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35659-PR IL-3/IL-5/GM-CSFR∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35660 IL-3Rå siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,