Heme Oxygenase 1 siRNA (h)-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-35507-PR granzyme B (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35508 granzyme B siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35508-PR granzyme B (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35509 GRB10 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35509-PR GRB10 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35510 GRB7 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35510-PR GRB7 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35511 GRB7 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35511-PR GRB7 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35512 GRK 1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35512-PR GRK 1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35513 GRK 2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35513-PR GRK 2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35514 GRK 3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35514-PR GRK 3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35515 GRK 3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35515-PR GRK 3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35516 GRK 4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35516-PR GRK 4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35517 GRK 4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35517-PR GRK 4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35518 GRK 6 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35518-PR GRK 6 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35519 GRK 6 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35519-PR GRK 6 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35520 GRP 75 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35520-PR GRP 75 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35521 GRP 75 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35521-PR GRP 75 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35522 GRP 78 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35522-PR GRP 78 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35523 GRP 94 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35523-PR GRP 94 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35524 GRP 94 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35524-PR GRP 94 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35525 GSK-3∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35525-PR GSK-3∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35526 GSK-3å siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35526-PR GSK-3å (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35527 GSK-3b siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35527-PR GSK-3b (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35528 GTBP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35528-PR GTBP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35529 GTBP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35529-PR GTBP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35530 HBO1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35530-PR HBO1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35531 HBO1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35531-PR HBO1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35532 HBP1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35532-PR HBP1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35533 HBP1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35533-PR HBP1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35534 HCAM siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35534-PR HCAM (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35535 Hck siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35535-PR Hck (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35536 Hck siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35536-PR Hck (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35537 HCN2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35537-PR HCN2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35538 HDAC3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35538-PR HDAC3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35539 HDAC3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35539-PR HDAC3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35540 HDAC4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35540-PR HDAC4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35541 HDAC4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35541-PR HDAC4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35542 HDAC5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35542-PR HDAC5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35543 HDAC5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35543-PR HDAC5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35544 HDAC6 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35544-PR HDAC6 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35545 HDAC6 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35545-PR HDAC6 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35546 HDAC7 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35546-PR HDAC7 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35547 HDAC7 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35547-PR HDAC7 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35548 HDAC8 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35548-PR HDAC8 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35549 HDAC8 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35549-PR HDAC8 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35550 HDAC9 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35550-PR HDAC9 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35551 HDAC9 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35551-PR HDAC9 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35552 HEB siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35552-PR HEB (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35553 HEB siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35553-PR HEB (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35554 Heme Oxygenase 1  siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35554-PR Heme Oxygenase 1  (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35555 Heme Oxygenase 1  siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35555-PR Heme Oxygenase 1  (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35556 Heme Oxygenase 2  siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35556-PR Heme Oxygenase 2  (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35557 Heme Oxygenase 2  siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,