Sox-18 (m)-PR-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-36483-PR SERCA1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36484 SERCA2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36484-PR SERCA2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36485 SERCA2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36485-PR SERCA2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36486 sGC ∫1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36486-PR sGC ∫1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36487 sGC ∫1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36487-PR sGC ∫1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36488 SH-PTP2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36488-PR SH-PTP2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36489 SH-PTP2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36489-PR SH-PTP2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36490 SHIP-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36490-PR SHIP-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36491 SHIP-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36491-PR SHIP-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36492 SIRP-å/∫ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36493 SIRP-å/∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36493-PR SIRP-å/∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36494 SK1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36494-PR SK1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36495 SK1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36495-PR SK1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36496 SKI-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36496-PR SKI-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36497 SKI-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36497-PR SKI-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36498 Skp1 p19 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36498-PR Skp1 p19 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36499 Skp2 p45 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36499-PR Skp2 p45 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36500 Skp2 p45 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36500-PR Skp2 p45 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36501 SLP-76 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36501-PR SLP-76 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36502 SLP-76 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36502-PR SLP-76 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36503 Sm B siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36503-PR Sm B (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36504 Sm B siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36504-PR Sm B (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36505 Smac siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36505-PR Smac (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36506 Smac siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36506-PR Smac (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36507 Smad1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36507-PR Smad1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36508 Smad7 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36508-PR Smad7 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36509 Smad7 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36509-PR Smad7 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36510 SMN siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36510-PR SMN (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36511 SMN siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36511-PR SMN (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36512 smoothelin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36512-PR smoothelin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36513 smoothelin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36513-PR smoothelin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36514 SMRTe siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36514-PR SMRTe (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36515 SMRTe siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36515-PR SMRTe (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36516 SNAP 25 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36516-PR SNAP 25 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36517 SNAP 25 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36517-PR SNAP 25 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36518 SnoN siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36518-PR SnoN (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36519 SnoN siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36519-PR SnoN (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36520 SOCS-6 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36520-PR SOCS-6 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36521 SOCS-6 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36521-PR SOCS-6 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36522 SOD-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36522-PR SOD-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36523 SOD-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36523-PR SOD-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36524 Sos 1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36524-PR Sos 1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36525 Sos 2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36525-PR Sos 2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36526 Sos 2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36526-PR Sos 2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36527 Sox-18 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36527-PR Sox-18 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36528 Sox-18 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36528-PR Sox-18 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36529 Sox-30 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36529-PR Sox-30 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36530 Sox-30 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36530-PR Sox-30 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36531 Sox-6 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36531-PR Sox-6 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36532 Sox-6 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36532-PR Sox-6 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36533 Sox-9 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36533-PR Sox-9 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,