TREK-1 siRNA (h)-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-37131 Mucin 5AC siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37131-PR Mucin 5AC (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37132 Mucin 5AC siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37132-PR Mucin 5AC (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37133 Myosin VI siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37133-PR Myosin VI (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37134 Myosin VI siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37134-PR Myosin VI (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37135 Notch 3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37135-PR Notch 3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37136 Notch 3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37136-PR Notch 3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37137 MIF siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37137-PR MIF (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37138 MIF siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37138-PR MIF (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37139 NQO1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37139-PR NQO1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37140 NQO1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37140-PR NQO1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37141 p68 RNA Helicase siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37141-PR p68 RNA Helicase (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37142 p68 RNA Helicase siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37142-PR p68 RNA Helicase (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37143 PAR-3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37143-PR PAR-3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37144 PAR-3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37144-PR PAR-3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37145 PEBP2aA siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37145-PR PEBP2aA (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37146 PEBP2aA siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37146-PR PEBP2aA (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37147 Apaf-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37147-PR Apaf-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37148 APC2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37148-PR APC2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37149 PLZF siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37149-PR PLZF (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37150 PLZF siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37150-PR PLZF (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37151 PRX siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37152 PRX siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37153 PUMAå siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37153-PR PUMAå (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37154 PUMAå siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37154-PR PUMAå (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37155 Rab 1B siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37155-PR Rab 1B (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37156 Rab 1B siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37156-PR Rab 1B (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37157 Rab 5C siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37157-PR Rab 5C (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37158 Rab 5C siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37158-PR Rab 5C (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37159 Ran GAP1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37159-PR Ran GAP1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37160 Ran GAP1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37160-PR Ran GAP1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37161 RGS16 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37161-PR RGS16 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37162 RGS16 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37162-PR RGS16 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37163 RPA 70 kDa subunit siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37163-PR RPA 70 kDa subunit (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37164 Skip siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37164-PR Skip (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37165 Skip siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37165-PR Skip (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37166 SPARC siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37166-PR SPARC (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37167 SUMO-2/3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37167-PR SUMO-2/3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37168 SUMO-2/3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37168-PR SUMO-2/3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37169 TAF II p250 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37169-PR TAF II p250 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37170 TAF II p250 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37170-PR TAF II p250 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37171 Thrombospondin 4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37171-PR Thrombospondin 4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37172 TIM siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37172-PR TIM (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37173 TIM siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37173-PR TIM (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37174 TIP120A siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37174-PR TIP120A (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37175 TIP120A siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37175-PR TIP120A (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37176 transferrin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37176-PR transferrin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37177 transferrin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37177-PR transferrin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37178 ∫-TrCP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37178-PR ∫-TrCP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37179 ∫-TrCP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37179-PR ∫-TrCP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37180 TREK-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37180-PR TREK-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37181 TREK-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37181-PR TREK-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37182 WAP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37182-PR WAP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37183 WIP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37183-PR WIP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37184 WIP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,