APC2 (h)-PR-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-37474-PR p73å (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37475 p73∫ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37475-PR p73∫ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37476 p73∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37476-PR p73∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37477 TA*p63å siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37477-PR TA*p63å (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37478 TA*p63å siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37478-PR TA*p63å (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37479 TA*p63∫ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37479-PR TA*p63∫ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37480 TA*p63∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37480-PR TA*p63∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37481 TA*p63© siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37481-PR TA*p63© (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37482 TA*p63© siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37482-PR TA*p63© (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37483 PD-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37483-PR PD-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37484 PD-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37484-PR PD-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37485 PEA-15 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37485-PR PEA-15 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37486 PEA-15 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37486-PR PEA-15 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37487 pHyde siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37487-PR pHyde (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37488 pHyde siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37488-PR pHyde (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37489 PAR-4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37489-PR PAR4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37490 PAR-4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37490-PR PAR-4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37491 PTTG siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37491-PR PTTG (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37492 PTTG siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37492-PR PTTG (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37493 RCAS1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37493-PR RCAS1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37494 RCAS1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37494-PR RCAS1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37495 SIAH-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37495-PR SIAH-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37496 SIAH-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37496-PR SIAH-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37497 SIAH-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37497-PR SIAH-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37498 SIAH-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37498-PR SIAH-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37499 TACC1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37499-PR TACC1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37500 TACC2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37500-PR TACC2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37501 TACC2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37501-PR TACC2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37502 BTG3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37502-PR BTG3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37503 BTG3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37503-PR BTG3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37504 TOB1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37504-PR TOB1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37505 TOB1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37505-PR TOB1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37506 TOB2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37506-PR TOB2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37507 TOB2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37507-PR TOB2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37508 ILP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37508-PR ILP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37509 ILP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37509-PR ILP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37510 ML-IAP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37510-PR ML-IAP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37511 XAF1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37511-PR XAF1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37512 TGase1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37512-PR TGase1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37513 TGase1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37513-PR TGase1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37514 TGase2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37514-PR TGase2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37515 TGase2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37515-PR TGase2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37516 TGase3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37516-PR TGase3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37517 TGase3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37517-PR TGase3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37519 TSLC1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37519-PR TSLC1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37520 FAF1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37520-PR FAF1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37521 FAF1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37521-PR FAF1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37522 TWEAK siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37522-PR TWEAK (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37523 TWEAK siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37523-PR TWEAK (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37524 APC1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37524-PR APC1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37525 APC1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37525-PR APC1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37526 APC2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37526-PR APC2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37527 APC2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37527-PR APC2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37528 APC5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37528-PR APC5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37529 APC5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37529-PR APC5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37530 APC8 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37530-PR APC8 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37531 APC8 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37531-PR APC8 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,