NXF2 (m)-PR-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-38096-PR NELF-A (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38097 MafF siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38097-PR MafF (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38098 MafF siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38098-PR MafF (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38099 MafG siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38099-PR MafG (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38100 MafG siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38100-PR MafG (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38101 MafK siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38101-PR MafK (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38102 MafK siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38102-PR MafK (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38103 NF-E2 p18 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38103-PR NF-E2 p18 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38104 NF-E2 p18 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38104-PR NF-E2 p18 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38105 NRF-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38105-PR NRF-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38106 NRF-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38106-PR NRF-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38107 Nrf3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38107-PR Nrf3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38108 Nrf3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38108-PR Nrf3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38109 Nrl siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38109-PR Nrl (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38110 Nrl siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38110-PR Nrl (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38111 c-Maf siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38111-PR c-Maf (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38112 c-Maf siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38112-PR c-Maf (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38113 v-Maf siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38113-PR v-Maf (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38114 v-Maf siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38114-PR v-Maf (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38115 NFATc4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38115-PR NFATc4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38116 NFATc4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38116-PR NFATc4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38117 NFAT5a siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38117-PR NFAT5a (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38118 NFAT5a siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38118-PR NFAT5a (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38119 NFAT5b siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38119-PR NFAT5b (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38120 NFAT5b siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38120-PR NFAT5b (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38121 NFAT5c siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38121-PR NFAT5c (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38122 NFAT5c siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38122-PR NFAT5c (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38123 NFATz1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38123-PR NFATz1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38124 NFATz1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38124-PR NFATz1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38125 NFATz2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38125-PR NFATz2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38126 NFATz2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38126-PR NFATz2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38127 Nopp140 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38127-PR Nopp140 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38128 Nopp140 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38128-PR Nopp140 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38129 NRSF siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38129-PR NRSF (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38130 NRSF siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38130-PR NRSF (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38131 CoREST siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38131-PR CoREST (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38132 CoREST siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38132-PR CoREST (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38133 NTH1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38133-PR NTH1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38134 NTH1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38134-PR NTH1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38135 NXF2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38135-PR NXF2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38136 NXF2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38136-PR NXF2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38137 NXF3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38137-PR NXF3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38138 NXF5a siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38138-PR NXF5a (h-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38139 NXF5b siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38139-PR NXF5b (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38140 NXF5d siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38140-PR NXF5d (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38141 NXF5e siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38141-PR NXF5e (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38142 TAP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,