Parkin (L-18)-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-31536 Pumilio 2 (D-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31536 P Pumilio 2 (D-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31537 Pumilio 2 (D-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31537 P Pumilio 2 (D-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31538 Pumilio 2 (P-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31538 P Pumilio 2 (P-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31539 NMDAé1 (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31539 P NMDAé1 (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31540 NMDAé1 (D-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31540 P NMDAé1 (D-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31541 NMDAé1 (K-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31541 P NMDAé1 (K-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31542 NMDAé1 (S-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31542 P NMDAé1 (S-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31543 NMDAé2 (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31543 P NMDAé2 (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31545 NMDAé2 (H-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31545 P NMDAé2 (H-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31547 NMDAé3 (D-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31547 P NMDAé3 (D-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31549 NMDAé3 (K-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31549 P NMDAé3 (K-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31550 NMDAé3 (H-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31550 P NMDAé3 (H-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31551 NMDAé4 (R-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31551 P NMDAé4 (R-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31553 NMDAé4 (L-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31553 P NMDAé4 (L-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31556 NMDA?1 (R-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31556 P NMDA?1 (R-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31557 NMDA?1 (V-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31557 P NMDA?1 (V-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31559 CKR-3 (S-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31559 P CKR-3 (S-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31562 CX3CR1 (L-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31562 P CX3CR1 (L-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31563 CKR-2 (N-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31563 P CKR-2 (N-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31564 CKR-2 (E-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31564 P CKR-2 (E-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31566 CKR-2A (G-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31566 P CKR-2A (G-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31567 CKR-1 (S-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31567 P CKR-1 (S-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31568 CRLR (N-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31568 P CRLR (N-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31569 CRLR (P-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31569 P CRLR (P-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31570 FRP-3 (K-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31570 P FRP-3 (K-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31572 FRP-3 (L-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31572 P FRP-3 (L-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31574 FRP-2 (D-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31574 P FRP-2 (D-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31577 EDG-5 (H-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31577 P EDG-5 (H-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31578 Noggin (S-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31578 P Noggin (S-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31579 Noggin (T-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31579 P Noggin (T-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31580 Noggin (K-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31580 P Noggin (K-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31581 EAAT2 (S-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31581 P EAAT2 (S-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31582 EAAT2 (K-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31582 P EAAT2 (K-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31584 NPY5-R (D-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31584 P NPY5-R (D-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31585 NPY5-R (P-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31585 P NPY5-R (P-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31587 NPY6-R (N-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31587 P NPY6-R (N-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31588 NPY6-R (T-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31588 P NPY6-R (T-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31590 Slit1 (N-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31590 P Slit1 (N-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31591 Slit1 (Q-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31591 P Slit1 (Q-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31593 Slit1 (V-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31593 P Slit1 (V-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31595 Slit3 (E-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31595 P Slit3 (E-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31596 Slit3 (G-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31596 P Slit3 (G-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31597 Slit3 (F-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31597 P Slit3 (F-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31599 Dab1 (P-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31599 P Dab1 (P-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31601 Parkin (L-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31601 P Parkin (L-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31603 Parkin (T-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31603 P Parkin (T-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31604 MOBP (T-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31604 P MOBP (T-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31605 robo2 (D-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31605 P robo2 (D-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31606 robo2 (G-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31606 P robo2 (G-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-31607 robo2 (K-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-31607 P robo2 (K-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,