Myosin If (N-14)-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-32636 P Notch 4 (M-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32637 Abin-2 (N-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32637 P Abin-2 (N-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32637 X Abin-2 (N-16) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-32638 Abin-2 (K-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32638 P Abin-2 (K-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32638 X Abin-2 (K-17) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-32641 ARMS (T-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32641 P ARMS (T-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32643 CrkRS (N-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32643 P CrkRS (N-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32647 FKSG80 (T-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32647 P FKSG80 (T-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32648 FKSG80 (C-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32648 P FKSG80 (C-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32649 ChemR23 (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32649 P ChemR23 (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32651 ChemR23 (C-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32651 P ChemR23 (C-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32654 RbAp46 (L-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32654 P RbAp46 (L-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32657 eIF2C1 (E-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32657 P eIF2C1 (E-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32659 eIF2C2 (N-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32659 P eIF2C2 (N-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32660 eIF2C3 (N-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32660 P eIF2C3 (N-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32661 eIF2C3 (F-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32661 P eIF2C3 (F-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32662 eIF2C3 (C-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32662 P eIF2C3 (C-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32663 eIF2C4 (N-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32663 P eIF2C4 (N-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32664 eIF2C4 (K-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32664 P eIF2C4 (K-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32665 eIF2C4 (C-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32665 P eIF2C4 (C-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32667 eIF2C5 (Y-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32667 P eIF2C5 (Y-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32668 eIF2C5 (M-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32668 P eIF2C5 (M-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32670 PTP-MEG2 (G-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32670 P PTP-MEG2 (G-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32671 PTP-MEG2 (C-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32671 P PTP-MEG2 (C-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32672 Yif1p (yT-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32672 P Yif1p (yT-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32673 Yif1p (yK-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32673 P Yif1p (yK-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32676 Yip1p (yE-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32676 P Yip1p (yE-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32677 Yip1p (yS-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32677 P Yip1p (yS-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32681 Importin å (yD-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32681 P Importin å (yD-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32683 Importin å (yE-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32683 P Importin å (yE-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32684 GOA-1 (cT-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32684 P GOA-1 (cT-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32685 GOA-1 (cP-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32685 P GOA-1 (cP-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32686 GOA-1 (cF-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32686 P GOA-1 (cF-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32688 GPA-16 (cF-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32688 P GPA-16 (cF-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32689 GPA-16 (cI-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32689 P GPA-16 (cI-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32690 GPR-1 (cS-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32690 P GPR-1 (cS-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32691 GPR-1 (cA-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32691 P GPR-1 (cA-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32693 GPR-2 (cD-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32693 P GPR-2 (cD-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32695 GPR-2 (cK-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32695 P GPR-2 (cK-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32696 Myosin Ia (N-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32696 P Myosin Ia (N-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32698 Myosin Ia (C-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32698 P Myosin Ia (C-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32699 Myosin Ib (N-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32699 P Myosin Ib (N-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32701 Myosin Ib (C-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32701 P Myosin Ib (C-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32706 Myosin Id (K-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32706 P Myosin Id (K-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32707 Myosin Id (C-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32707 P Myosin Id (C-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32708 Myosin Ie (N-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32708 P Myosin Ie (N-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32709 Myosin Ie (Q-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32709 P Myosin Ie (Q-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32711 Myosin If (N-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32711 P Myosin If (N-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32712 Myosin If (K-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32712 P Myosin If (K-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32713 Myosin If (C-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32713 P Myosin If (C-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32714 Myosin Ig (N-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32714 P Myosin Ig (N-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32717 Myosin Ih (G-14) 200 ug/ml Store at 4° C,