Neurabin-II (H-170)-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-32843-R p-Rad17 (Ser 645)-R 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32843 P p-Rad17 (Ser 645) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32844 CDCP1 (E-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32844 P CDCP1 (E-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32845 CDCP1 (K-19) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32845 P CDCP1 (K-19) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32846 CDCP1 (T-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32846 P CDCP1 (T-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32848 CDCP1 (R-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32848 P CDCP1 (R-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32849 Relaxin Receptor 2 (S-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32849 P Relaxin Receptor 2 (S-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-32853 DEC2 (H-72) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32853 X DEC2 (H-72) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-32854 DEC2 (M-65) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32855 FOXM1 (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32855 X FOXM1 (H-300) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-32856 ARA54 (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32856 X ARA54 (H-300) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-32857 PAK6 (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32858 p68 RNA Helicase (H-144) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32859 DDAH II (H-85) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32860 coilin (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32862 Rad50 (y-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32863 TPX2 (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32864 cadherin-23 (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32865 Wnt-7a/b (H-40) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32866 Ptx3 (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32867 FCP1 (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32868 Ebi3 (H-110) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32869 Ebi3 (M-75) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32870 melanopsin (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32871 17∫-HSD (H-158) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32872 17∫-HSD (M-174) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32873 SUMO-2/3 (FL-103) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32874 DJ-1 (FL-189) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32875 saposin C (H-81) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32876 saposin C (M-85) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32877 eIF2C (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32878 Thrombospondin 5 (H-90) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32879 PEPCK (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32880 Matrilin-1 (H-70) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32881 NCX (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32882 CYP1B1 (H-105) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32883 ∫-glucosidase (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32884 PDE5A (H-120) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32885 LPL (H-53) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32886 Glutathione reductase (H-120) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32887 ATIII (H-70) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32888 ADRP (H-80) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32889 Mast Cell Tryptase (FL-275) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32890 SHBG (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32891 SHBG (M-207) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32892 Amelogenin (FL-191) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32893 RPE65 (H-85) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32894 ZP2 (M-220) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32895 Hrk (M-92) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32896 Luciferase (251-550) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32898 DRP1 (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32899 DBP (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32900 ATP7A (H-180) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32901 PLTP (H-273) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32902 IL-21R (H-213) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32903 GRPR (H-50) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32904 GRPR (M-50) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32905 GPR40 (FL-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32907 ChoK (H-210) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32908 ADK (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32909 MRTF-A (H-140) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32911 NELF-A (H-240) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32912 NELF-E (H-140) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32913 SRA (FL-220) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32914 POD-1 (H-75) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32914 X POD-1 (H-75) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-32916 SPT1 (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32917 EHD (H-210) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32918 ERM (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32919 AEBP1 (H-164) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32920 MuRF1 (H-145) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32921 O-GlcNAc transferase (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32922 VPS4 (H-165) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32923 TopBP1 (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32924 TDP1 (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32925 PDC-E2 (H-160) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32926 Dermcidin (H-91) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32928 SULT1 (H-55) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32929 MAT I/II/III (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32930 rBAT (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32931 DLC-1 (H-260) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32933 Neurabin-II (H-170) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32934 MAAI (FL-216) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32936 Neu1 (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32937 cathepsin W (H-165) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32938 GSTT (FL-240) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32940 15-LO (H-235) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32941 HST (FL-285) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32942 NQO2 (H-50) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32943 Grx1 (FL-106) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32944 AKR7 (H-300) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-32945 VEGI (FL-174) 200 ug/ml Store at 4° C,