MKLP-1 (D-17) P-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-33259 PARC (Y-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33259 P PARC (Y-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33260 PARC (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33260 P PARC (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33264 CHIP (I-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33264 P CHIP (I-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33265 CHIP (N-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33265 P CHIP (N-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33268 LRP130 (C-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33268 P LRP130 (C-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33269 Neuregulin-1 (T-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33269 P Neuregulin-1 (T-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33270 Neuregulin-1 SMDF (N-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33270 P Neuregulin-1 SMDF (N-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33271 Neuregulin-1 SMDF (C-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33271 P Neuregulin-1 SMDF (C-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33272 cystatin B (N-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33272 P cystatin B (N-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33273 cystatin B (K-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33273 P cystatin B (K-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33274 cystatin B (C-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33274 P cystatin B (C-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33275 cystatin B (A-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33275 P cystatin B (A-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33276 cystatin B (M-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33276 P cystatin B (M-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33277 cystatin A (N-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33277 P cystatin A (N-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33278 cystatin A (K-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33278 P cystatin A (K-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33279 cystatin A (C-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33279 P cystatin A (C-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33281 SIV TAT (vG-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33281 P SIV TAT (vG-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33283 Tap42 (yD-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33283 P Tap42 (yD-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33284 Tap42 (yE-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33284 P Tap42 (yE-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33287 Bicoid (dK-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33287 P Bicoid (dK-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33288 Bicoid (dD-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33288 P Bicoid (dD-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33289 STH1 (yA-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33289 P STH1 (yA-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33290 STH1 (yT-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33290 P STH1 (yT-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33294 RPE65 (C-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33294 P RPE65 (C-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33295 NMDA (xF-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33295 P NMDA (xF-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33298 DOT1 (yE-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33298 P DOT1 (yE-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33299 DOT1 (yK-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33299 P DOT1 (yK-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33301 Pex11 (yF-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33301 P Pex11 (yF-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33305 CTP Synthetase (yL-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33305 P CTP Synthetase (yL-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33309 ZAC (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33309 P ZAC1 (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33313 TR∫1 (S-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33313 P TR∫1 (S-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33313 X TR∫1 (S-18) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-33317 GABA T-1 (C-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33317 P GABA T-1 (C-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33318 Tra-2∫ (S-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33318 P Tra-2∫ (S-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33318 X Tra-2∫ (S-18) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-33319 CD223 (C-18) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33319 P CD223 (C-18) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33322 HHV-5 pp71 (vR-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33322 P HHV-5 pp71 (vR-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33323 HHV-5 pp71 (vC-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33323 P HHV-5 pp71 (vC-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33324 NHE-1 (E-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33324 P NHE-1 (E-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33325 NHE-1 (K-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33325 P NHE-1 (K-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33326 NHE-1 (C-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33326 P NHE-1 (C-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33327 AdSS2 (N-11) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33327 P AdSS2 (N-11) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33328 AdSS2 (K-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33328 P AdSS2 (K-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33330 CRP1 (K-12) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33330 P CRP1 (K-12) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33330 X CRP1 (K-12) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-33331 CRP1 (C-15) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33331 P CRP1 (C-15) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33331 X CRP1 (C-15) X 200 ug/0.1 ml Store at 4° C,
sc-33335 MKLP-1 (D-17) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33335 P MKLP-1 (D-17) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33336 MKLP-1 (Q-16) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33336 P MKLP-1 (Q-16) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33337 KLF3 (N-20) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33337 P KLF3 (N-20) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33338 KLF3 (S-13) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33338 P KLF3 (S-13) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,
sc-33339 Orexin-A/B (A-14) 200 ug/ml Store at 4° C,
sc-33339 P Orexin-A/B (A-14) P 100 ug/0.5 ml Store at 4° C,