EAAT1 (m)-PR-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-35205-PR Dnmt2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35206 Dnmt2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35206-PR Dnmt2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35207 DOCK 180 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35207-PR DOCK 180 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35208 DOCK 180 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35208-PR DOCK 180 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35209 Dok-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35209-PR Dok-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35210 Dok-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35210-PR Dok-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35211 Dok-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35211-PR Dok-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35212 Dok-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35212-PR Dok-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35213 Dok-3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35213-PR Dok-3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35214 Doublecortin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35214-PR Doublecortin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35215 Doublecortin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35215-PR Doublecortin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35216 DR3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35216-PR DR3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35217 DR3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35217-PR DR3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35218 DR4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35218-PR DR4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35220 DR6 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35220-PR DR6 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35221 DR6 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35221-PR DR6 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35222 DRIL1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35222-PR DRIL1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35223 DRIL1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35223-PR DRIL1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35224 dsg1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35224-PR dsg1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35225 dsg1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35225-PR dsg1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35226 dsg2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35226-PR dsg2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35227 dsg2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35227-PR dsg2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35228 Dvl-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35228-PR Dvl-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35229 Dvl-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35229-PR Dvl-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35230 Dvl-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35230-PR Dvl-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35231 Dvl-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35231-PR Dvl-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35232 Dynactin p62 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35232-PR Dynactin p62 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35233 Dynactin p62 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35233-PR Dynactin p62 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35234 Dynamin I siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35234-PR Dynamin I (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35235 Dynamin I siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35235-PR Dynamin I (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35236 Dynamin II siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35236-PR Dynamin II (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35237 Dynamin II siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35237-PR Dynamin II (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35238 Dynein IC siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35238-PR Dynein IC (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35239 Dynein IC siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35239-PR Dynein IC (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35240 dystrophin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35240-PR dystrophin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35241 dystrophin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35241-PR dystrophin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35242 E-cadherin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35242-PR E-cadherin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35243 E-cadherin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35243-PR E-cadherin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35244 E-Selectin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35244-PR E-Selectin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35245 E2A siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35245-PR E2A (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35246 E2A siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35246-PR E2A (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35247 E2F-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35247-PR E2F-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35248 E2F-4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35248-PR E2F-4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35249 E2F-5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35249-PR E2F-5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35250 E2F-5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35250-PR E2F-5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35251 E47 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35251-PR E47 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35252 E47 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35252-PR E47 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35253 EAAT1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35253-PR EAAT1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35254 EAAT1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35254-PR EAAT1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35255 EAAT2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35255-PR EAAT2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35256 EAAT2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,