GATA-4 (m)-PR-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-35407-PR Fra-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35408 Fra-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35408-PR Fra-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35409 FRAP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35409-PR FRAP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35410 FRAP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35410-PR FRAP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35411 FRP-3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35411-PR FRP-3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35412 FRP-3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35412-PR FRP-3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35413 FRS2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35413-PR FRS2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35414 FRS2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35414-PR FRS2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35415 FSHR siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35415-PR FSHR (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35416 FSHR siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35416-PR FSHR (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35417 FT∫ siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35417-PR FT∫ (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35418 FT∫ siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35418-PR FT∫ (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35419 FTå siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35419-PR FTå (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35420 FTå siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35420-PR FTå (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35421 fusin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35421-PR fusin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35422 fusin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35422-PR fusin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35423 FXR1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35423-PR FXR1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35424 FXR1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35424-PR FXR1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35425 Fyn siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35425-PR Fyn (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35426 G∫  siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35426-PR G∫  (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35427 Gå 13 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35427-PR Gå 13 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35428 Gå 13 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35428-PR Gå 13 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35429 Gå q siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35429-PR Gå q (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35430 Gå q siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35430-PR Gå q (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35431 Gab 1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35431-PR Gab 1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35432 Gab 1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35432-PR Gab 1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35433 GABAA Rå4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35433-PR GABAA Rå4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35434 GABAA Rå4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35434-PR GABAA Rå4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35435 GAD-67 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35435-PR GAD-67 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35436 GAD-67 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35436-PR GAD-67 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35437 GADD 153 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35437-PR GADD 153 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35438 GADD 153 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35438-PR GADD 153 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35439 GADD 45å siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35439-PR GADD 45å (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35440 GADD 45å siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35440-PR GADD 45å (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35441 galectin-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35441-PR galectin-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35442 galectin-3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35442-PR galectin-3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35443 galectin-3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35443-PR galectin-3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35444 galectin-9 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35444-PR galectin-9 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35445 galectin-9 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35445-PR galectin-9 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35446 GAP-43 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35446-PR GAP-43 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35447 GAP-43 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35447-PR GAP-43 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35448 GAPDH siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35448-PR GAPDH (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35449 GAPDH siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35449-PR GAPDH (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35450 Gas6 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35450-PR Gas 6 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35451 Gas6 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35451-PR Gas 6 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35452 GATA-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35452-PR GATA-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35453 GATA-3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35453-PR GATA-3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35454 GATA-4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35454-PR GATA-4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35455 GATA-4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35455-PR GATA-4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35456 GATA-5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35456-PR GATA-5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35457 GATA-5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,