gp91-phox (m)-PR-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-35457-PR GATA-5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35458 GCK siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35458-PR GCK (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35459 GCK siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35459-PR GCK (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35460 GCKR siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35460-PR GCKR (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35461 GCKR siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35461-PR GCKR (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35462 GDNF siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35462-PR GDNF (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35463 GDNF siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35463-PR GDNF (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35464 Gephyrin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35464-PR Gephyrin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35465 Gephyrin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35465-PR Gephyrin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35466 GFAP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35466-PR GFAP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35467 Gfi-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35467-PR Gfi-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35468 Gfi-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35468-PR Gfi-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35469 GFRå-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35469-PR GFRå-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35470 GFRå-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35470-PR GFRå-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35471 GFRå-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35471-PR GFRå-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35472 GFRå-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35472-PR GFRå-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35473 GGT1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35473-PR GGT1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35474 GGT1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35474-PR GGT1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35475 GIPC siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35475-PR GIPC (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35476 GIPC siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35476-PR GIPC (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35477 GIT1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35477-PR GIT1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35478 GIT1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35478-PR GIT1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35479 GKLF siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35479-PR GKLF (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35480 GKLF siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35480-PR GKLF (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35481 Gl Syn siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35481-PR Gl Syn (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35482 Gl Syn siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35482-PR Gl Syn (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35483 GLI-3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35483-PR GLI-3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35484 GLI-3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35484-PR GLI-3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35485 GluR-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35485-PR GluR-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35486 GluR-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35486-PR GluR-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35487 GluR-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35487-PR GluR-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35488 GluR-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35488-PR GluR-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35489 GluR-3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35489-PR GluR-3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35490 GluR-3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35490-PR GluR-3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35491 GluR-4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35491-PR GluR-4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35492 GluR-4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35492-PR GluR-4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35493 Glut1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35493-PR Glut1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35494 Glut1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35494-PR Glut1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35495 Glut2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35495-PR Glut2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35496 Glut2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35496-PR Glut2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35497 Glut8 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35497-PR Glut8 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35498 Glut8 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35498-PR Glut8 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35499 GlyR å2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35499-PR GlyR å2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35500 GlyR å2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35500-PR GlyR å2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35501 GM-CSFRå siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35501-PR GM-CSFRå (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35502 gp130 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35502-PR gp130 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35503 gp91-phox siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35503-PR gp91-phox (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35504 gp91-phox siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35504-PR gp91-phox (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35505 GR siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35505-PR GR (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35506 GR siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35506-PR GR (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35507 granzyme B siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,