MEL-1A-R (h)-PR-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-35871 MBP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35871-PR MBP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35872 MBP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35872-PR MBP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35873 MC4-R siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35873-PR MC4-R (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35874 MC4-R siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35874-PR MC4-R (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35875 MC5-R siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35875-PR MC5-R (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35876 MC5-R siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35876-PR MC5-R (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35877 Mcl-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35877-PR Mcl-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35878 Mcl-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35878-PR Mcl-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35879 MCM2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35879-PR MCM2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35880 MCM2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35880-PR MCM2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35881 MCM3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35881-PR MCM3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35882 MCM3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35882-PR MCM3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35883 MCM5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35883-PR MCM5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35884 MCM5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35884-PR MCM5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35885 MCM6 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35885-PR MCM6 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35886 MCM6 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35886-PR MCM6 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35887 MCM7 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35887-PR MCM7 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35888 MCM7 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35888-PR MCM7 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35889 MD-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35890 MD-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35890-PR MD-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35891 Mdr-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35891-PR Mdr-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35892 MeCP2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35892-PR MeCP2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35893 MeCP2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35893-PR MeCP2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35894 MEF-2A siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35894-PR MEF-2A (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35895 MEF-2A siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35895-PR MEF-2A (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35896 Meis1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35896-PR Meis1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35897 Meis1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35897-PR Meis1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35898 MEK kinase-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35898-PR MEK kinase-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35899 MEK kinase-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35899-PR MEK kinase-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35900 MEK kinase-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35900-PR MEK kinase-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35901 MEK kinase-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35901-PR MEK kinase-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35902 MEK kinase-4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35902-PR MEK kinase-4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35903 MEK kinase-4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35903-PR MEK kinase-4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35904 MEK-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35904-PR MEK-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35905 MEK-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35905-PR MEK-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35906 MEK-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35906-PR MEK-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35907 MEK-3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35907-PR MEK-3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35908 MEK-3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35908-PR MEK-3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35909 MEK-4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35909-PR MEK-4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35910 MEK-4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35910-PR MEK-4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35911 MEK-5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35911-PR MEK-5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35912 MEK-5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35912-PR MEK-5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35913 MEK-6 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35913-PR MEK-6 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35914 MEK-6 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35914-PR MEK-6 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35915 MEK-7 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35915-PR MEK-7 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35916 MEK-7 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35916-PR MEK-7 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35917 MEL-1A-R siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35917-PR MEL-1A-R (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35918 Mel-CAM siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35918-PR Mel-CAM (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35919 Mel-CAM siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35919-PR Mel-CAM (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35920 Melan-A siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35920-PR Melan-A (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35921 Melan-A siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,