NBK (h)-PR-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-35971-PR MSH3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35972 MSH3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35972-PR MSH3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35973 mSin3A siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35973-PR mSin3A (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35974 mSin3A siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35974-PR mSin3A (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35975 mSin3B siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35975-PR mSin3B (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35976 mSin3B siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35976-PR mSin3B (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35977 MSK1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35977-PR MSK1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35978 MSK1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35978-PR MSK1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35979 MT-MMP-4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35979-PR MT-MMP-4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35980 MT-MMP-4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35980-PR MT-MMP-4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35981 MTA1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35981-PR MTA1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35982 MTA1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35982-PR MTA1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35983 MTA2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35983-PR MTA2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35984 MTA2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35984-PR MTA2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35985 Mucin 1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35985-PR Mucin 1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35986 MyD88 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35986-PR MyD88 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35987 MyD88 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35987-PR MyD88 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35988 Myf-5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35988-PR Myf-5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35989 Myf-5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35989-PR Myf-5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35990 MyoD siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35990-PR MyoD (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35991 MyoD siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35991-PR MyoD (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35992 myogenin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35992-PR myogenin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35993 myoglobin siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35993-PR myoglobin (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35994 myoglobin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35994-PR myoglobin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35995 Myosin VA siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35995-PR Myosin VA (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35996 Myosin VA siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35996-PR Myosin VA (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35997 Myt 1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-35997-PR Myt 1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35998 Myt 1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35998-PR Myt 1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-35999 N-cadherin siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-35999-PR N-cadherin (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36001 N-CoR siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36001-PR N-CoR (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36002 N-CoR siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36002-PR N-CoR (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36003 N-Myc siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36003-PR N-Myc (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36004 N-Ras siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36004-PR N-Ras (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36005 N-Ras siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36005-PR N-Ras (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36006 N-WASP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36006-PR N-WASP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36007 N-WASP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36007-PR N-WASP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36008 Na+/K+-ATPase ∫1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36008-PR Na+/K+-ATPase ∫1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36009 Na+/K+-ATPase ∫1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36009-PR Na+/K+-ATPase ∫1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36010 Na+/K+-ATPase å1  siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36010-PR Na+/K+-ATPase å1  (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36011 Na+/K+-ATPase å1  siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36011-PR Na+/K+-ATPase å1  (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36012 Na+/K+-ATPase å3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36012-PR Na+/K+-ATPase å3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36013 Na+/K+-ATPase å3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36013-PR Na+/K+-ATPase å3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36014 NAB2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36014-PR NAB2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36015 NAB2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36015-PR NAB2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36016 NBK siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36016-PR NBK (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36017 NCAM siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36017-PR NCAM (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36018 NCK2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36018-PR NCK2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36019 NCS-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36019-PR NCS-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36020 NCS-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-36020-PR NCS-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36021 NDRG1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-36021-PR NDRG1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-36022 Nectin 1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,