EFP (m)-PR-生化试剂

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-37782-PR DNA pol é (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37783 DNA pol ∂ 2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37783-PR DNA pol ∂ 2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37784 DNA pol é ss siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37784-PR DNA pol é ss (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37785 DNA pol î siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37785-PR DNA pol î (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37786 DNA pol î siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37786-PR DNA pol î (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37787 DNA pol ? siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37787-PR DNA pol ? (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37788 DNA pol ? siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37788-PR DNA pol ? (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37789 DNA pol † siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37789-PR DNA pol † (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37790 DNA pol ? siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37790-PR DNA pol ? (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37791 DNA pol ? siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37791-PR DNA pol ? (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37792 CSA siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37792-PR CSA (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37793 CSA siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37793-PR CSA (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37794 CSB siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37794-PR CSB (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37795 FEN-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37795-PR FEN-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37796 FEN-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37796-PR FEN-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37797 DDB1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37797-PR DDB1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37798 DDB1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37798-PR DDB1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37799 DDB2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37799-PR DDB2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37800 DDB2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37800-PR DDB2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37802 POL H siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37802-PR POL H (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37803 UDG siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37803-PR UDG (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37804 UDG siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37804-PR UDG (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37805 XPC siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37805-PR XPC (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37806 XPC siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37806-PR XPC (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37807 Topo III∫-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37807-PR Topo III∫-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37808 Topo III∫-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37808-PR Topo III∫-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37809 Topo III∫-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37809-PR Topo III∫-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37810 Topo III∫-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37810-PR Topo III∫-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37811 Topo III∫-3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37811-PR Topo III∫-3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37812 Topo III∫-3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37812-PR Topo III∫-3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37813 DP-1 siRNA (h)  10 uM Store at -20° C,
sc-37813-PR DP-1 (h) -PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37814 DP-1 siRNA (m)  10 uM Store at -20° C,
sc-37814-PR DP-1 (m) -PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37815 DP-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37815-PR DP-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37816 DP-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37816-PR DP-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37817 E2F-3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37817-PR E2F-3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37818 E2F-3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37818-PR E2F-3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37819 E2F-6 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37819-PR E2F-6 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37820 E2F-6 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37820-PR E2F-6 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37821 E4BP4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37821-PR E4BP4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37822 E4BP4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37822-PR E4BP4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37823 EED siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37823-PR EED (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37824 EEDt siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37824-PR EEDt (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37825 EFP siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37825-PR EFP (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37826 EFP siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37826-PR EFP (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37827 Egr-2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37827-PR Egr-2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37828 Egr-2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37828-PR Egr-2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37829 Egr-4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37829-PR Egr-4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37830 Egr-4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-37830-PR Egr-4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-37831 EKLF siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-37831-PR EKLF (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,