RINT-1 (h)-PR-仪器设备

【简单介绍】

本公司长期经营Elisa试剂盒、培养基、细胞分离液、基因试剂盒、血清、生化试剂、进口玻璃密度计、移液器等生物化学用品。货真价实。详细价格请咨询在线人员或登陆 http://

【详细说明】

 

sc-38192 Mel-18 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38192-PR Mel-18 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38193 MPc2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38193-PR MPc2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38194 MPc2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38194-PR MPc2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38195 MPc3 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38195-PR MPc3 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38196 MPc3 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38196-PR MPc3 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38197 RING1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38197-PR RING1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38198 RING1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38198-PR RING1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38199 PQBP-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38199-PR PQBP-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38200 PQBP-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38200-PR PQBP-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38201 Prop-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38201-PR Prop-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38202 Prop-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38202-PR Prop-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38203 Protamine 1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38203-PR Protamine 1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38204 Protamine 1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38204-PR Protamine 1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38205 Protamine 2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38205-PR Protamine 2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38206 Protamine 2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38206-PR Protamine 2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38207 PRP6 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38207-PR PRP6 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38208 PRP6 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38208-PR PRP6 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38209 PRP8 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38209-PR PRP8 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38210 PRP8 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38210-PR PRP8 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38211 RB1CC1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38211-PR RB1CC1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38212 RB1CC1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38212-PR RB1CC1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38213 CIR siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38213-PR CIR (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38214 RBP-J? siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38214-PR RBP-J? (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38215 RBP-J? siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38215-PR RBP-J? (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38216 BACH1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38216-PR BACH1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38217 RecQL1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38217-PR RecQL1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38218 RecQL1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38218-PR RecQL1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38219 RecQL4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38219-PR RecQL4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38220 RecQL4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38220-PR RecQL4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38221 RecQL5 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38221-PR RecQL5 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38222 RecQL5 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38222-PR RecQL5 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38223 Rent1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38223-PR Rent1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38224 Rent1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38224-PR Rent1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38225 Rent2 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38225-PR Rent2 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38226 Rent2 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38226-PR Rent2 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38227 Rent3a siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38227-PR Rent3a (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38228 Rent3b siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38228-PR Rent3b (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38229 RPA 32 kDa subunit siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38229-PR RPA 32 kDa subunit (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38230 RPA 32 kDa subunit siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38230-PR RPA 32 kDa subunit (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38231 RPA 70 kDa subunit siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38231-PR RPA 70 kDa subunit (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38232 REV1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38232-PR REV1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38233 REV1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38233-PR REV1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38234 RFLAT-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38234-PR RFLAT-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38235 RFLAT-1 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38235-PR RFLAT-1 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38236 RNF4 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38236-PR RNF4 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38237 RNF4 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38237-PR RNF4 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38238 RINT-1 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38238-PR RINT-1 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38239 Pol I siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38239-PR Pol I (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38240 RPA16 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38240-PR RPA16 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38241 RPA16 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,
sc-38241-PR RPA16 (m)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38242 RPA40 siRNA (h) 10 uM Store at -20° C,
sc-38242-PR RPA40 (h)-PR 10 uM, 20 ul Store at -20° C,
sc-38243 RPA40 siRNA (m) 10 uM Store at -20° C,